Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

6. ÜNİTE
Ders kitabının 118. sayfasındaki “Atatürk Diyor ki”
adlı bölümü öğrencilerinize okutarak bu sözle ilgili bir
konuşma ortamı hazırlayınız. Bu çalışmayla öğrencile-
rinizin Atatürk’ün vatan sevgisi ve vatan savunmasına
verdiği önemi fark etmeleri amaçlanmıştır.
Öğrencilerinize, ders kitabının 118. sayfasında-
ki “Düşünelim, Tamamlayalım” adlı etkinliğini yaptırınız
(2. Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerinizin vatanı ve mil-
leti niçin sevmeleri gerektiği ve bu durumun onlar üzeri-
ne yüklediği sorumlulukları anlamaları amaçlanmıştır.
C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi de-
ğerlendiriniz.
1. Vatan ve millet ne demektir? Tanımlayınız.
2. Vatanımızı niçin sevmeliyiz?
118
Genç cumhuriyetimiz, kuruluş döneminin ilk yedi yılında ekonomide sanayileşmeyi gerçek-
leştirememişti. Ayrıca bu yıllarda Osmanlı Devleti’nin borçlarının ödenmesine başlanacaktı.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk, bu dö-
nemin başından itibaren gerekli önlemleri alarak yeni yasaları yürürlüğe koymaya başlamıştır.
Yurdumuzu manevi anlamda kalkındırmak, millet olarak birbirimizi sevmekle sağlanabilir.
Ortak bir tarihe sahip olan milletimiz, ortak hedeşeri gerçekleştirebilmek için birlik ve beraber-
lik içinde yaşayabilmelidir. Bizi birleştiren, kültürümüzün manevi ögelerinden olan bayrağımı-
zı ve vatanımızı sevmeliyiz. Yazacağımız şiirler, şarkılar, piyesler ve romanlarla dilimizi ve sa-
natımızı geliştirmeliyiz.
Yurdunu seven kimseler, milletine hizmet etmekten kaçınmazlar. Atatürk, vatanı ve mille-
ti için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Halkıyla birlikte birçok cephede düşmanlara karşı sa-
vaşmıştır. Onu bu mücadeleye yönelten, şüphesiz ki vatan ve millet sevgisidir. Atatürk, mille-
timizle ilgili bir değerlendirmesinde şunları söylemektedir: “Bizim milletimiz vatanı için hürriyet
ve egemenliği için fedakâr bir halktır; bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kıskanç sa-
vunucusudur da. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan
hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.” (2)
Bizler de vatanımızı ve milletimizi sevmeliyiz. Bu sevgimizi, sorumluluklarını yerine geti-
ren bir yurttaş olarak göstermeliyiz. Çok zor şartlarda kazanılıp bize emanet edilen vatanımı-
zı kalkındırmak için elimizden geleni yapmalıyız.
Atatürk diyor ki:
“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu-
ğunuz eğitim ve kültürle insanlık ve uygarlığın, yurt sevgisinin, düşünce özgürlü-
ğünün en değerli simgesi olacaksınız.
Yusuf ÇOTUKSÖKEN
Atatürk Antolojisi
(2) Atatürkçülük, C 1, s. 49.
2. Etkinlik
Düşünelim,Tamamlayalım
Öğrendiğiniz bilgiler yardımıyla aşağıda verilen cümleleri sebep-sonuç ilişkisi ku-
rarak tamamlayınız.
Vatanımı ve milletimi çok seviyorum;
Çünkü ..............................................................................................................................
........................Vatanımı ve milletimi sevmem bana bazı sorumluluklar yüklemektedir.
Bunlar;.....