Asr Suresi ve Anlamı

1. Öğrencilerinize “Asr Suresi ve Anlamı” konusunu okuyarak gelmelerini söyleyiniz. 2. Asr suresini ve anlamını yansıtmak için asetat veya slayt, surenin okunuşun dinletmek için kaset, kasetçalar vb. araçlar hazırlayınız/ hazırlatınız. . Asr Suresi ve Anlamı • Ünite Değerlendirmesi Kazanım 10. Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Süre: 2 ders saati. Kavramlar: asr. Değerler: doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, sorumluluk. Beceriler: Kur’an-ı Kerim meali kullanma, problem çözme. 3. Asr Suresi ve Anlamı DÜŞÜNELİM Asr sözcüğü size neleri çağrıştırmaktadır? Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Bu sure üç ayet olup Mekke’de indirilmiştir. Asr; çağ, yüzyıl ve zaman anlamındadır. Resim 1.13 : Kur’an’da Asr suresinin yer aldığı sayfadan kesit Öğretim yöntem ve teknikleri: soru-ce- vap, anlatım, hafızada tutma, grup çalışması. Okunuşu Bismillâhirrahmânirrahîm. “Vel asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve ami- lus sâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr.” Anlamı Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım). Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içinde- dir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbir- lerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir.). Kaynak, araç ve gereçler: ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, bilgisayar, projeksiyon cihazı/ tepegöz, asetat, kaset, kasetçalar vb. araçlar. ‹şleniş 1. Öğrencilerinizin “Asr Suresi ve Anlamı” konusunun “Düşünelim” bölümündeki soruyu cevaplamalarını sağlayınız. 2. Öğrencilerinize konunun ilk paragrafı ve “Resim 1.13” çerçevesinde Asr suresiyle ilgili kısa bir açıklama yapınız. 3. Asr suresinin okunuşunu ve anlamını yansıtınız. Surenin okunuşunu kasetçalar vb. araçlardan dinletiniz. Sureyi önce siz öğrencilerinizin takip edeceği şekilde yavaş yavaş okuyunuz. Sonra bölüm bölüm okuyup öğrencilerinizin koro hâlinde tekrar etmeleri- ni sağlayınız. Daha sonra da öğrencilerinize önceden bilenlerden başlamak üzere tek tek okutunuz. Öğrencilerinize surenin anlamını okutup yeşil zeminde verilen soruyu cevap- lamalarını sağlayınız ve konuyu son parag- raftaki bilgiler doğrultusunda özetleyiniz. 4. Öğrencilerinizden sureyi ezbere oku- mak isteyenlere okutunuz. Yanlış ve eksikleri olanları düzeltiniz. Ezberleyemeyenler için grup veya bireysel çalışmalar yaptırınız. 5. Öğrencilerinize “Öğrenmiş miyim?” etkinliğini yaptırınız.