Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?DÜŞÜNELİM

“Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla... konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle

ona dilediğini vahyeder...” (Şûrâ suresi, 51. ayet.)

Yukarıdaki ayet mealinde verilen mesaj nedir?

Her varlık, Yüce Allah tarafından bir amaç için yaratılmıştır. Örneğin; Güneş’in yaratılış amacı,

ısı ve ışık vermektir. İnsanın yaratılış amacı da Allah’a inanmak, ibadet etmek ve onun emirleri-

ni yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır. İnsan, aklıyla Allah’ın varlığını kavrayabilir. Ancak o,

Allah’ın özelliklerini ve ona nasıl ibadet edileceğini tam olarak bilemez. Neye, nasıl inanacağını ve

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için neler yapması gerektiğini kavrayamaz. Ölümden sonraki hayat,

cennet, cehennem gibi konularda bilgi sahibi olamaz. Allah, insanları bütün bu konularda bilgilendirip

aydınlatmak istemiştir. Bu amaçla da insanlar arasından seçip görevlendirdiği peygamberlere vahiy

göndermiştir.

OKUYALIM, CEVAPLAYALIM

TURİST VE EL KİTABI

Yabancı bir ülkeye giden turist, o ülkeyi birçok özellikleriyle tanımak ister. Hem de kısa

zamanda ve fazla yorulmadan.

Bu nasıl olur?

Broşür dediğimiz el kitapları ve turist rehberleriyle.

El kitapları neye yarar?

El kitapları turistin gezeceği yerler hakkında bilgi edinmesini sağlar.

Ya rehber?

Rehber, el kitaplarından yararlanarak turistin önüne düşer; onu alır, görülmeye değer yerlere

götürür, bilgi verir.

Sevgili çocuklar!

Birazcık düşünürsek anlarız ki kısa hayatımız boyunca üzerinde gezip dolaştığımız bu dün-

yada biz bir turiste benziyoruz.

Gezisi boyunca turistin zamanı nasıl sınırlı ise bizim dünyadaki yıllarımız da öyle sayılıdır.

Her turist gibi bizim de rehberlerimiz ve el kitaplarımız vardır. İnsana dünyada nasıl yaşana-

cağını öğreten her peygamber bir rehberdir. Onların getirdiği kitaplar da yaşadığı sürece insanın

elinden düşmeyecek birer el kitabıdır…

M. Yaşar KANDEMİR

Peygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum, s. 47-48.

(Düzenlenmiştir.)

• Yukarıdaki metinden hareketle, Allah tarafından vahiy gönderilmesinin nedeni hakkında

neler söylenebilir?

Allah, gönderdiği vahiylerle insanların kendisini tanımalarını sağlamıştır. Onlara nasıl ibadet

etmeleri gerektiğini öğretmiştir. İnsanların birbirleriyle iyi geçinmelerini; barış, huzur ve güven içinde

yaşamalarını öğütlemiştir. İnsanların uymaları gereken ahlak kurallarını bildirmiştir. Bu dünyadan

sonra, sonsuz bir ahiret hayatının varlığını haber vermiştir. İnanıp yararlı ve güzel işler yapanların

ahirette ödüllendirileceğini anlatmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, vahiy gönderilmesinin amacına yönelik

ayetlerden birinde şöyle buyrulur: “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah

olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”(1)