Yaşatmak Sevgi İşidir


7. İslam’da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar.
8. Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir.
Konu
5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
Beceri
Eleştirel düŞnme, araştırma,
sosyal katılım
Değer
Sevgi, barış, kardeşlik, dostluk,
güven, samimiyet
Süre
2 ders saati
Kavram
Barış
Ara Disiplinlerle İliŞükilendirme
1. Özel Eğitim 10. BaŞükalarıyla olumlu iliŞükiler kurar.
2. Rehberlik 4. İnsanların ükirlerine, ilgilerine ve duygularına
saygı gösterir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, çalışma yaprakları, bilgisayar,
Kur’an-ı Kerim meali, hadis kaynakları, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize İslam sözcüğünün anlamını, İslam dininin
niçin gönderildiğini, bu dindeki buyruk ve ibadetlerin amacının
ne olduğunu sorarak onların bu konudaki bildiklerini, düŞncelerini
söylemelerini ve açıklamalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizden, önceki konunun sonunda verdiğiniz
hazırlık çalışması ile ilgili yazdıklarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu düŞnmeye
ve cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
1. Öğrencilerinize İslam sözcüğünün içerdiği anlamları
gösteren şemayı inceletiniz. Buna göre Allah’ın, gönderdiği dine
bu adı vermesinin ne anlama geldiğini sorunuz. Onların
düŞncelerini açıklamalarından sonra gerek duyarsanız eklemeler
yapınız.
2. Peygamberimizin, “…İman etmedikçe cennete giremezsiniz…”
cümlesiyle başlayan hadisini yansıtınız ve öğ-
rencilerinize okuyup hadiste ne anlatıldığını sorunuz. İslam dininin
sevgi ve barışa verdiği önemi anlamalarını sağlayınız.
3. İslam dininin barışı, güvenliği ve huzuru sağlamak için
neler önerdiğine örnek olması bakımından konuda verilen
ayet meallerini yansıtınız. Bunları öğrencilerinize okutup şu
soruları sorunuz:
• Ayetlerde hangi bilgiler verilmekte, insanlar nelere
yönlendirilmektedir?
• Allah’ın insanları bu davranışlara yönlendirmesinin nedenleri
nelerdir?
4. İslam dininin yapılmasını istediği ibadetlerin amaçlarının
da dostça ve kardeşçe yaşamayı sağlamaya yönelik olduğunu
söyleyiniz.
79
SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK

Tamamlayalım
İslam dinin öğütlerini dikkate alarak dostça ve kardeşçe yaşama konusunda kendinizi
değerlendirebilmeniz için aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarındaki boşluklara
yazınız.
ETKİNLİK
Fotoğraf 27 : İslam dinine göre insanların farklı olması dostluğa engel değildir.
Birisiyle dostluk kurmak
için ne yaparım?
............................................................
............................................................
............................................................
Dostça ve kardeşçe yaşamayı
sürdürmek için neler yaparı
m?
............................................................
............................................................
............................................................
Hangi davranışlarım dostluğ
uma zarar verir?
............................................................
............................................................
............................................................
Dostça ve kardeşçe yaşamakla
topluma ne yarar sağ-
larım?
.............................
Sevgili çocuklar! Önceki derslerinizde Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yılları
hakkında bilgiler edinmiştiniz. Onun, gençlik yıllarında toplumsal barışın kurulması
için oluşturulan birliğe üye olduğunu biliyorsunuz. Peygamberimiz, o yıllardan
itibaren insanların barış ve huzur içinde yaşaması için çalışmıştır. Bu konuda hiçbir
fedakârlıktan kaçınmamıştır. Çünkü o, rahmet ve sevgi peygamberi olarak görevlendirilmiştir.
Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca uğraşmış, Arap Yarımadası’nda barışı
sağlamıştı. Dünya barışını sağlamak için de diğer ülkelerin hükümdarlarına mektuplar
yollamıştı. Kurduğu barış ortamının, ölümünden sonra bozulmasını istemiyordu.
Ayrıca bu güzelliğin kendisinden sonra da tüm dünyaya yayılmasını istiyordu. Bunun
için vefatından önce yaptığı hac ibadeti sırasında büyük bir kalabalığın toplanması
nı sağladı. Mekke yakınındaki Arafat Tepesi’nde onlara yaptığı son konuşması
nda şunları söyledi:
“Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle
burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl kutsal bir gün, bu
aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise canları-
nız, mallarınız, namuslarınız da öyle kutsaldır. Her türlü saldırıdan korunmuştur.
Ashabım! Muhakkak Rabb’inize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı
sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski yanlışlıklara dönmeyiniz…
Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin… Ne zulmediniz
ne de zulme uğrayınız.
Ashabım! Dikkat ediniz. Cahiliye Devrinde güdülen kan davaları da tamamen
kaldırılmıştır…
Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanı-
zı tavsiye ederim… Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde
hakkı vardır…
Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir
ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler.
Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız,
Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine...
üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'a saygı gösterip buyruklarına uymadadı
r…”
www.diyanet.gov.trĞturkishĞvedahutbesi.asp
(Düzenlenmiştir.).
OKUMA METNİ
5. Yunus Emre’nin konuyla ilgili dörtlüklerini okutarak öğ-
rencilerinizden açıklamalarını isteyiniz.
6. Öğrencilerinize dinimizin buyruklarına göre nasıl yaşamamı
z gerektiği konusundaki düŞncelerini sorunuz. Onlardan
dostça ve kardeşçe yaşamak için nelere özen göstermek
gerektiğini listeleyip açıklamalarını isteyiniz. BaŞükalarıyla
olumlu iliŞükiler kurup insanların duygu, düŞnce ve ilgilerine
saygı göstermenin barış içinde, dostça ve kardeşçe yaşamaya
katkılarını vurgulamalarını sağlayınız.
7. Barış içinde, mutlu bir dünyada yaşamanın insanların
birbirine saygılı olmasına ve birbirini sevmesine bağlı olduğunu
ve dinimizin de bunu istediğini anlamaları açısından öğrencilerinize,
bununla ilgili gazete haberini okutup “Fotoğraf 27”yi
inceletiniz.
8. Öğrencilerinize “Tamamlayalım” adlı etkinliği yaptırınız.
9. Gerek duyarsanız öğrencilerinize “Mektup Yazıyoruz”
adlı ek etkinliği de yaptırabilirsiniz.
Ek Etkinlik
Mektup Yazıyoruz
Öğrencilerinize, sevdikleri bir arkadaşlarına sevgi ve dostluk
mesajları içeren bir mektup yazmalarını söyleyiniz.
Gelecek Derse Hazırlık
Öğrencilerinize, “Kendimi Değerlendiriyorum” formunu
doldurmalarını ve ünite değrlendirmesine hazırlanmalarını
söyleyiniz.
80
¢113†
1. I. Yaşamaktan zevk almamızı sağlaması
II. Varlıklarla iyi iliŞükiler kurmamızı sağlaması
III. Doğayı ve hayvanları korumaya yönlendirmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, sevginin Allah’ın bize verdiği bir nimet
olduğunun kanıtıdır?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I, II ve III
Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden
yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.
A
B
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Sevmek ve sevilmek insana neler kazandırır?
4. Ailenize karşı olan sevginizi hangi davranışlarınızla gösterebilirsiniz?
3. Sevgi neden bir nimettir? Çocukların büyütülüp yetiştirilmesi açısından düŞnerek
açıklayınız.
2. “Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanı-
yız.” sözüyle Atatürk neyle ilgili görüşlerini dile getirmiştir?
....................................................................