ÜNİTE: TEMİZ OLALIM

Ünite Sürecinde 1. Ünitemiz, öğrencilerin, İslam dininin temizliğe verdiği önem ve sağlık-temizlik iliŞükisi hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları, bunları nasıl uyguladıkları konusunda kendilerini değerlendirebilecekleri konular içermektedir. Bu durum onları heyecanlandırıp hem bilgilerini hem de durumlarını keşfetme konusunda onlarda merak uyandıracaktır. Önceden bildiklerinin ve yaptıklarının dine uygun olup olmadığını öğrenmek onları n merak duygularını canlandıracaktır. Bu bakımdan öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini değerlendiriniz. Varsa eksikliklerini tamamlamaları konusunda onlara yardımcı olunuz. 2. Bu ünitede konuları; dinin beden, elbise, çevre temizli- ğine verdiği önem, sağlık-temizlik iliŞükisi ve manevi temizlikle sınırlandırınız. Bunların dışında bilgiler vermenin öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğini ve zorlaştıracağını göz ardı etmeyiniz. Bu bağlamda, öğrencilerin somut deneyimlerini mümkün olduğ unca öğrenme-öğretme sürecinde ifade etmelerini teşvik ediniz. Dinin temelini temizliğin oluşturduğunu, temizliği bir bütün olarak ele almak gerektiğini ve sağlık ile temizlik arası nda doğrudan bir iliŞükinin olduğunu vurgulayınız. 3. Bu ünitede öncelikle kazandırılacak beceriler, eleştirel düŞnme ve sosyal katılımdır. Bunun için öğrencileri sıkça eleştirel düŞnmeye, konuşmaya ve aktif davranmaya yönlendiriniz. 4. Bu ünitenin son kazanımıyla öğrencilerin Fâtiha suresini ezbere okuyup anlamını söylemeleri hedeşenmiştir. Bu nedenle ünitenin başlangıcında bu sureyi ünite süresince ezberlemeleri konusunda öğrencilerinizi bilgilendiriniz. Ünite bitiminde de ezbere okuyup anlamını söylemelerini sağlayınız. Bunu yaparken öğrencilerinizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurunuz. Bunlar için ayrı gözlem formları hazırlayabilirsiniz. ............................................................................................................................................................... • ...................................................................................................................................................................... PROJE SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIüMALAR 1. Pano hazırlama : Panoda yer verilecek unsurlar şunlar olabilir: a. İslam dininin çevreyi temiz tutmaya ve korumaya verdiği önemi belirten ayet ve hadis örneklerinin bulunduğ u yazılar. b. Çevrenin önemini anlatan öykü, şiir, makale, fıkra, resim, karikatür, gazete haberleri, atasözleri ve deyimler. (Kendiniz de materyal üretebilirsiniz.) c. Ülkemizde çevreyi korumak amacıyla kurulmuş kuruluşların adları ve bunların işlevleri hakkında bilgilendirici yazılar. 2. AŞş ve slogan hazırlama : Bu bölümle ilgili çalışmalar şu aşamalardan oluşabilir: a. Çevrenin önemini anlatan AŞş ve sloganlar hazırlanır. b. Yapılan AŞşler ve yazılan sloganlar, okul ve çevresinde herkesin görebileceği yerlere asılır. PROJE SÜRECİNDE CEVABI ARANACAK SORULAR 1. İslam dini çevreyi temiz tutmaya ve korumaya neden önem vermektedir?