Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim


1. Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim

SON REHBER
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın insanlara gönderdiği son
rehberdir (Fotoğraf 14). Son peygamber olan Hz. Muhammed
(s.a.v.) aracılığıyla gönderilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah tarafından tüm insanlar için
görevlendirilmiş bir peygamberdir. Bu durum Kur’an- ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir: “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…”
Kur’an-ı Kerim’in son ilahî kitap olması, daha önce de ilahî kitap gönderildiğini gösterir. Yüce Allah, Kur’an’dan önce de ilahî kitaplar göndermiştir. Kur’an’ın bazı ayetlerinde bu kitaplardan söz edilir. Kur’an’ın, onların tamamlayıcısı ve doğrulayıcısı olduğu belirtilir. Bununla ilgili ayetlerden bazılarının anlamı şöyledir: “(Resulüm!) O, sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak ... indirmiş; daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil’i ... indirmiştir…”,
 2 BaŞüka bir ayette de şöyle buyrulmaktadır: “…(Bu Kur’an)…kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan (bir kitaptır); iman eden bir toplum için rahmet ve hidayettir.”
3 Kur’an-ı Kerim bütün insanlar için gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Onun öğütleri ve buyrukları her zaman, her yerde insanları aydınlatmıştır. Bundan sonra da aydınlatacaktır. Çünkü o, Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilahî kitaptır. Kur’an-ı Kerim neden son ilahî kitaptır? Neden bundan sonra kutsal kitap gelmeyecektir?
Bu sorunun cevabını da şu kitaptan birlikte okuyalım. Emre ve babası, bir kitaptan Kur’an-ı Kerim ile ilgili şu bilgileri okudular: Listeleyelim Metne göre Kur’an-ı Kerim’in son ilahî kitap olduğunu gösteren özellikleri nelerdir? Listeleyiniz.
ETKİNLİK
1 Sebe suresi, 28. ayet.
2 Âl-i İmrân suresi, 3,4. ayetler.
3 Yusuf suresi, 111. ayet.
Fotoğraf 14 : Kur’an-ı Kerim, Allah’ın
gönderdiği kitapların sonuncusudur.
Kazanım
1. Kur’an’ın, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve
evrensel bir kitap olduğunu açıklar.
Konu
1. Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim Beceri Problem çözme, araştırma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanma Değer Saygı, hoşgörü, bilimsellik
Süre
1 ders saati
Kavram
İlahî kitap
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim
meali, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize “Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?”
sorusunu yöneltiniz, bu konudaki bilgilerini arakdaşları
yla paylaşmalarını söyleyiniz.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazı
rlık çalışması ile ilgili yazdıklarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu cevaplamaya
yönlendiriniz. İşleniş
1. Öğrencilerinize sayfanın başındaki yönlendirme sorularını yöneltiniz. Onların bu konudaki ön bilgilerini ve konu hakkında ne düŞndüklerini ön plana çıkararak birbirleriyle paylaşmalarını sağlayınız.
2. Konunun baş tarafında yer alan şemayı öğrencilerinize inceletiniz. İlahî kitaplarla ilgili bilgilerini pekiştirmelerini sağlayınız.
3. İlahî kitabın Allah tarafından gönderilen kitap anlamına geldiğini ve gönderiliş amacını belirttikten sonra öğrencilerinize, ilahî kitap kavramıyla ilgili akıllarına gelebilecek soruların cevaplarını bulabilmeleri için şemadan sonra verilen konuşma metnini okutunuz.
4. Kur’an-ı Kerim’in evrenselliği ve son ilahî kitap oluşuyla ilgili ayetleri yansıtarak okutunuz. Öğrencilerinizin bütün ilahî kitapların Allah tarafından insanlara yol göstermek amacıyla gönderildiğini ve Kur’an-ı Kerim’le tamamlandığını anlamalarına yardımcı olunuz.
5. Kur’an-ı Kerim’in son ilahî kitap olmasıyla ilgili olarak “Son Rehber” başlıklı metni okutup öğrencilerinize şu soruları yöneltiniz: • Kur’an-ı Kerim neden son ilahî kitaptır?
• Bu kitabın özellikleri nelerdir?
6. Öğrencilerinize “Listeleyelim” etkinliğini yaptırınız.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden, Kur’an-ı Kerim’in indiriliş sürecini araştırarak defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• 2 numaralı konuyla ilgili ayet meallerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.