SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Sevgi, dostluk ve kardeşlikle ilgili bir atasözü ve bir
şiir bularak defterinize yazınız. Sınıfta arkadaşları-
nıza okuyunuz.
2. Sevginin insanlar için neden önemli olduğunu büyüklerinize sorunuz. Aldığınız cevapları defterinize
yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Allah’ın, yarattıklarını sevdiğini gösteren örnekler bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.
4. Dostluk ve kardeşlik kavramlarının anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız.
ÖĞRENME ALANI: AHLAK

Üniteye Başlarken
1. Bu ünitede öncelikle verilecek değerler; sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, güven ve samimiyettir. Bu değerler, ünite konularının işlenişinde göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılacak sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle öğrencilere benimsetilmelidir. Bu değerlerle ilgili ünite sonunda yaptıracağınız “pano hazırlama etkinliği” için beşinci grubu görevlendiriniz. Gruptan, ünite bitimine kadar; sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, güven ve samimiyet ile ilgili ayet, hadis, makale, şiir, hikâye, resim, fotoğraf, AŞş, slogan, deyim, atasözü, dergi ve gazete haberleri gibi yazılı ve görsel materyaller biriktirmelerini isteyiniz.
Aynı konuyla ilgili olarak kendilerinin de bunlara benzer materyaller üretebileceklerini belirtiniz. Ünite sonunda panolarını sunacaklarını ve bunun değerlendirileceğini de söyleyiniz.
2. Bu ünitenin birinci kazanımında Atatürk’ün insan sevgisi
ve evrensellik konularındaki görüşlerine yer verilmesi hedeşenmiştir.
Bu nedenle ünitenin başlangıcında öğrencilerinizi
dört gruba ayırınız. Gruplardan her birine, “Atatürk’ün insan
sevgisine verdiği önem”, “Atatürk’ün insanların kin ve nefretten
uzaklaşacak şekilde eğitilmelerini istemesi”, “Atatürk’ün
barışa verdiği önemin temelinde insan sevgisinin yer alması”,
“Atatürk’ün insan sevgisi ile ilgili görüşlerinden örnekler” konuları
ndan birini araştırma görevi veriniz. Grupların araştırmaları
nı, sırası geldiğinde sunmalarını sağlayınız.
Ünite Sürecinde
1. Bu ünite, öğrencilerin sevgi, dostluk ve kardeşlik, İslam
dininin bu değerlerle iliŞükisi hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları
ve bunları uygulama konusunda kendilerini değerlendirebilecekleri
konular içermektedir. Bu durum onları heyecanlandı
rıp hem bilgilerini hem de durumlarını keşfetme konusunda
onlarda merak uyandıracaktır. Önceden bildiklerinin
ve yaptıklarının dinle iliŞükisini öğrenmek onların merak duyguları
nı canlandıracaktır. Bu bakımdan öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini
değerlendiriniz. Varsa eksikliklerini tamamlamaları
konusunda onlara yardımcı olunuz.
2. Bu ünitede konuları, genelde sevgi, dostluk ve kardeşlik, özelde ise İslam dininin bu değerlerle iliŞükisini kurarak sınırlandırınız. Bunu yaparken öğrencilerin somut deneyimlerinden yararlanınız. Bunların dışında bilgiler vermenin öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğini ve zorlaştıracağını göz ardı etmeyiniz.
Bu bağlamda, öğrencilerin somut deneyimlerini mümkün olduğunca öğrenme-öğretme sürecinde ifade etmelerini teşvik ediniz. Kur’an’dan Allah’ın sevgisini ifade eden isim ve sıfatlarına iliŞükin örnekler ve Hz. Muhammed’in “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” gibi hadislerini kullanınız.
3. Bu ünitede öncelikle kazandırılacak beceriler; eleştirel düŞnme, araştırma ve sosyal katılımdır. Bunun için öğrencileri sıkça eleştirel düŞnmeye, araştırmaya, konuşmaya ve aktif davranmaya yönlendiriniz.