MATERYAL KULLANMA

MATERYAL KULLANMA
Öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesine yönelik olarak öğ-
retim yöntem ve teknikleri ile öğretim materyalleri iç içe ve birbirlerini
destekleyecek şekilde alınarak kullanılmalıdır. Kalıcı öğrenmelerin
% 50’sinden fazlasının duyma, görme, söyleme ve yapmaya
dayalı olması nedeniyle sınıf içinde bu tür materyallerin kullanı
mının önemi ortaya çıkmaktadır. Öğretmenin, öğretim materyallerini
etkili ve verimli kullanabilmesi için yerinde, amacına uygun
ve eğitim içeriğiyle uyumlu hâle getirmesi gerekmektedir. Eğitim
teknolojisinin olanaklarından yararlanılarak hazırlanan öğretim
materyalleri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin daha zengin içeri-
ğe kavuşmaları sağlanabilir.
İşitsel bir materyal olan ses kasetleri, CD’leri etkili eğitim araçları
dır. Bunların yardımıyla sınıfa getirilemeyen araçların sesleri,
müzikler, dinleme metinleri etkili şekilde kullanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve Değerlendirme, eğitim-öğretim sürecinin önemli bir
parçasıdır. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri hakkında bilgi toplamak
ve bu bilgileri değerlendirerek öğretim sürecini yeniden düzenlemek
için ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulur.
Yeni öğretim programlarının temelini oluşturan yapılandırmacı
anlayış, ölçme ve değerlendirmede öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumları
nı sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.
Bu nedenle yeni eğitim programında yazılı yoklamalar,
çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli sorular, boşluk doldurmalı
sorular gibi geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinin
yanında, bireysel farklılıkları dikkate alan alternatif ölçme ve de-
ğerlendirme tekniklerine de yer verilmiştir. Alternatif ölçme ve de-
ğerlendirme teknikleri daha gerçekçi ve öğrenci merkezlidir. De-
ğerlendirmede sadece öğrenme ürünü değil, süreç de dikkate
alınmaktadır. Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri uygulanı
rken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bu teknikler daha öznel
olduğundan, değerlendirmede birlik sağlamak için değerlendirmenin
hangi ölçütlere göre yapılacağının bir dereceleme ölçeği
(rubric) ile bildirilmesi gerekir. Aşağıda bazı alternatif ölçme ve
değerlendirme teknikleri kısaca açıklanmıştır.
Öz Değerlendirme (Kendini Değerlendirme) Formu
Belli bir konuda öğrencinin kendisini değerlendirmesidir. Öğ-
rencinin, yeteneklerini kendisinin keşfetmesini amaçlayan, güçlü
ve zayıf yönlerini bulmasına yardımcı olan, güdülenmesini ve sürecin
bir parçası olduğunu hissetmesini sağlayan bir yaklaşımdır.
Bu değerlendirmede öğrencinin görüşleri yanlılık gösterebilir.
Fakat deneyim kazandıkça tespitleri daha objektif olacaktır.
Gözlem Formları
Öğrencilerin bir ürünü oluşturmadaki hazırlık aşamaları, ürünün
elde edilme süreci, bir projeyi veya çalışmayı sunma becerisi
gibi, hem ürünün hem de sürecin değerlendirilmesi gerekebilir. Bu
gibi durumlarda bütün öğrencilerin standart bir şekilde değerlendirilmesi
için gözlem formlarından faydalanılabilir. Gözlem formu
hazırlanırken öğrenciden beklenenler davranış olarak listelenir.
Öğrencinin davranışı gösterebilme düzeyi, uygun olan derecelerden
birisi ile eşleştirilir. Verilen derecelerin toplamı alınıp uygun bir
dereceleme ölçeği ile karşılaştırılarak öğrenci hakkında bilgi toplanabilir.