KUR’AN VE YORUM Ünitenin Değerlendirilmesi1. Kur’an’ın son ilahî kitap olmasının nedenini açıklarım.
2. Kur’an’ın son ilahî kitap olmasının ne anlama geldiğini bilirim.
3. Kur’an’ın evrensel bir kitap olduğunu açıklarım.
4. Kur’an’ın belli bir süreç içinde indirildiğini bilirim.
5. Kur’an’ın niçin belli bir süreç içinde indirildiğini açıklarım.
6. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeninin ne demek olduğunu bilirim.
7. Ayet ve surenin ne anlama geldiğini bilirim.
8. Kur’an’da kaç sure ve ayet olduğunu söylerim.
9. Sure ve ayet arasındaki iliŞükiyi açıklarım.
10. Kur’an’dan ayet, sure ve cüze iliŞükin örnekler gösteririm.
11. Cüz kavramının anlamını bilirim.
12. Kur’an’ın neden cüzlere ayrıldığını söylerim.
13. Hz. Lokman’ın öğütlerinden çıkarımlarda bulunurum.
NOTLAR
Ünite Sonunda
1. Ünitenin başında görevlendirdiğiniz gruba saygı, hoşgörü ve bilimsellik değerleri ile ilgili olarak biriktirmelerini istediğiniz yazılı ve görsel materyalleri sınıfa getirmelerini söyleyiniz.
Bu materyalleri kullanarak bir karton üzerine “Hoşgörü” konulu pano hazırlamalarını isteyiniz. Grubun çalışmalarını değerlendirirken bu kitabın “Ekler” bölümündeki “Grup Değerlendirme Formları”ndan yararlanınız.
2. Öğrencilerinizin doldurdukları “Kendimi Değerlendiriyorum” formlarını inceleyiniz. “Kısmen” ve “Hayır” olarak işaretledikleri maddelerle ilgili konularda eksiklikleri olduğunu, bu konuları tekrar gözden geçirmelerinin doğru olacağını belirtiniz. Eksiklikleri bulunan öğrencilerinizi eksikliklerini gidermeleri
için yapmaları gereken çalışmalar konusunda yönlendiriniz. 3. Ünite süresince ve ünite sonunda yaptığınız gözlem ve değerlendirmelere dayanarak Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki
“Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım Ünitesi Gözlem Formu”nu doldurunuz.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden sevgi, dostluk ve kardeşlikle ilgili atasözleri ve bir şiir bularak defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• 5. ünitenin 1. konusunda yer alan “Mutluluk Kaynağı” , “Sevginin Gücü” başlıklı şiirleri ve Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşlerini ifade ettiği sözlerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
Kur’an’ın son ilahî kitap olduğunu söyler.
Kur’an’ın son ilahî kitap olmasının ne anlama geldiğini bilir.
Kur’an’ın evrensel bir kitap olduğunu açıklar.
Kur’an’ın belli bir süreç içinde indirildiğini bilir.
Kur’an’ın indiriliş sürecine dair bilgi verir.
Kur’an’ın niçin belli bir süreç içinde indirildiğini açıklar.
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeninin ne demek olduğunu bilir.
Ayet ve surenin ne anlama geldiğini bilir.
Kur’an’da kaç sure ve ayet olduğunu söyler.
Sure ve ayet arasındaki iliŞükiyi açıklar.
Kur’an’dan ayet, sure ve cüze iliŞükin örnekler gösterir.
Cüz kavramının anlamını bilir.
Kur’an’ın neden cüzlere ayrıldığını söyler.
ORTALAMA
Öğrenciler
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
3. Her zaman
2. Bazen
1. Hiçbir zaman
“KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM” ÜNİTESİ GÖZLEM FORMU
Açıklama: Bu form, öğrencilerde kazanımların gerçekleşme düzeylerini gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Verilen ifadelerle ilgili aşağıdaki üç dereceden
öğrencinin durumuna uygun olanı, ifadenin karşısındaki kutucuğa yazınız.
ORTALAMA