Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz

 “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i ŞEhadet”i Öğreniyoruz

“KELİME-İ TEVHİT” VE “KELİME-İ ŞEHADET”İ NASIL ÖĞRENDİK?

Öğretmenimiz, önceki dersin sonunda bize;
— Gelecek ders için “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i ŞEhadet” kavramları hakkında
araştırma yapınız. Bunların anlamlarını, söylenişlerini ve İslam dini açısından önemini
büyüklerinize sorunuz. Sözlük ve ansiklopedilerden de araştırarak bir sunum hazırlayı
nız, demişti.
Arkadaşlarımızla aramızda bir görev paylaşımı yaptık. Oğuz ve Ayşe’ye, bu kavramları
n söyleniş şekillerini asetata yazma görevi vermiştik. Konuları sunma görevini
de onlar üstlendiler. Hepimiz, o günkü derse her zaman olduğu gibi hazırlıklı gelmiştik.
Oğuz, Kelime-i Tevhit’i, Ayşe de Kelime-i ŞEhadet’i güzel bir yazıyla asetata yazmıştı.
Önce Oğuz söz aldı ve sunumuna başladı. Hazırladığı asetatı tahtaya yansıttı. Asetatı
nda; “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah.” yazıyordu. Önce bu sözü, tüm sını-
fa topluca ve yüksek sesle okuttu. Sonra bununla ilgili sorular sormaya başladı:
— Arkadaşlar, bu sözün adı nedir, bileniniz var mı? Selim söz istedi ve;
— Kelime-i Tevhit’tir, dedi. Oğuz, Selim’e;
— Doğru, diyerek teşekkür etti ve sınıfa;
— Peki, bu söze neden bu ad verilmiştir, diye sordu.
Aslı söz alarak şunları söyledi:
— Babamın anlattığına göre tevhit, birleme, birlik anlamına gelir. Bu yüzden, Allah’ı
n birliği inancına dayanan İslam dinine, tevhit dini de denilmiştir. “Lâ ilâhe illallah,
Muhammedün Resûlullah.” sözüyle Allah’ın birliği anlatılmaktadır. Bunun için bu
söze, Kelime-i Tevhit adı verilmiştir.
Oğuz, son olarak bize şu soruyu yöneltti:
— Bu sözün anlamını kim söyleyecek?
Hepimiz parmak kaldırdık. Oğuz, içimizden Ahmet’e söz verdi. Ahmet;
— Allah’tan baŞüka ilah yoktur, Hz. Muhammed (s.a.v.)* onun elçisidir, dedi. Oğuz,
bir asetat daha yansıtarak;
— Arkadaşlar! Kelime-i Tevhit’in anlamı ve önemi Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin
sözlerinde şöyle belirtilmektedir, dedi ve asetatta yazılı olanları okuyarak
yorumladı. Asetatta şunlar yazılıydı:
…Allah’tan baŞüka ilah yoktur… Fetih suresi, 29. ayet.
Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir… Âl-i İmrân suresi, 18. ayet.
…Sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol!... Şûrâ suresi, 15. ayet.
De ki: O, Allah birdir. İhlâs suresi, 1. ayet.
… Allah katında benim yardımımla en çok mutlu olacak olan kimse, samimi olarak
ve içinden gelerek “Lâ ilâhe illallah.” (Allah’tan baŞüka ilah yoktur.) diyen kimsedir.
Camiüs Sahih, 9. hadis.
Bundan sonra Ayşe asetatını yansıttı. Onun asetatında da “Eşhedü en lâ ilâhe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” sözü yazılıydı. Ayşe de (s.a.v.), “Sallâllâhü aleyhi vesellem.” sözünün kısaltılmış şeklidir. Bu söz, “Allah’ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun.” anlamına
gelir.

Tamamlayalım :
Aşağıdaki noktalı yerlere “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i ŞEhadet”in okunuş ve anlamları
ile benzerlikleri ve farklarını yazınız.
ETKİNLİK
1 Camiüs Sahih, 14. hadis.
Kelime-i Tevhit Kelime-i Şehadet söylenişi anlamı benzerlikleri
Oğuz’un yaptığı gibi önce yüksek sesle sınıfa bu sözü okuttu. Sonra Özge’ye şu soruyu
yöneltti:
— Bu sözün adı nedir?
— Kelime-i ŞEhadet’tir, diye cevap verdi Özge.
Ayşe, Yasin’e;
— Yasin, sen “Kelime-i ŞEhadet” kavramıyla ilgili bulduğun bilgileri bize sunar mısın,
dedi.
Yasin bunun üzerine şu bilgileri aktardı:
— Arkadaşlar! Araştırmama göre şehadet, şahitlik demektir. Kelime-i ŞEhadet ise
şahitlik etme sözü anlamına gelmektedir. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için
Kelime-i ŞEhadet getirmesi gerekir.
Kelime-i ŞEhadet getirmek, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden
abdühû ve resûlüh.” sözünü söylemektir.
Bu sözün anlamı şöyledir: “üahitlik ederim ki Allah’tan baŞüka ilah yoktur. Yine şahitlik
ederim ki Hz.Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve elçisidir.” Bunu içtenlikle ve inanarak
söyleyen kimse, İslam dinini kabul ederek Müslüman olur.
Ayşe, hepimize teşekkür ederek sunumunu bitirdi. Öğretmenimiz;
— Aferin çocuklar! Çok güzel hazırlanmışsınız, dedi ve şunları söyledi:
— Gördüğünüz gibi Kelime-i Tevhit ve Kelime-i ŞEhadet söyleniş ve anlamları bakı
mından birbirine çok yakın sözlerdir. Her ikisi de dinimiz açısından çok önemlidir. Dinimizin
temelini oluşturan sözler içermektedir. Çünkü dinimiz, öncelikle Allah’ın birli-
ğine ve Hz.Muhammed (s.a.v.)’in onun elçisi olduğuna inanmayı gerektirir. Bunları
söyleyerek bu inancımızı dile getirmiş oluruz. Bu sözleri benzer bir şekilde, her gün
okunan ezanda da duyarız. Sevgili Peygamberimiz, Kelime-i ŞEhadet’in İslam dininin
temel esaslarından biri olduğunu belirtmiştir.1
.........
Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah.
Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve resûlüh.
üahitlik ederim ki Allah’tan baŞüka ilah yoktur.
Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed
(s.a.v.) onun kulu ve elçisidir.
İkisinde de Allah’ın birliği ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliği vurgulanır.
Kelime-i ŞEhadet’te Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğinin yanı sıra
Allah’ın kulu olduğu da vurgulanır.
Allah’tan baŞüka ilah yoktur. Hz. Muhammed
(s.a.v.) Allah’ın elçisidir.
5. Öğrencilerinize Kelime-i Tevhit ve Kelime-i ŞEhadet kavramları
hakkında daha önceden bilgileri olup olmadığını sorunuz.
Varsa bunların neler olduğunu anlattırınız.
6. Öğrencilerinizden, bir önceki dersin sonunda verdiğiniz
hazırlık çalışmaları ile ilgili yaptıklarını sunmalarını isteyiniz.
7. Öğrencilerinizi, 1.6 numaralı konunun girişinde yer alan
“DüŞnelim” bölümündeki soruyu düŞnmeye yönlendiriniz.
Onlardan düŞncelerini açıklamalarını isteyiniz.
8. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i ŞEhadet’in nasıl söylendiğini,
anlamlarının neler olduğunu, bunların İslam dini açısından
önemini kavramları ve Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma
becerilerini geliştirmeleri için öğrencilerinize “Kelime-i Tevhit
ve Kelime-i ŞEhadeti Nasıl Öğrendik?” başlıklı metni okutup
şu soruları sorunuz:
• Kelime-i Tevhit’in söylenişi nasıldır ve bu sözlerin anlamı
nedir?
• Kelime-i ŞEhadet nasıl söylenir, sözlerinin anlamı nedir?
• Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet’in İslam dini açı-
sından önemi nedir?
9. Konuyla ilgili ayet meali ve hadis tercümelerini yansıtarak
öğrencilere okutup ne anladıklarını sorunuz. Gerek görürseniz
ek açıklamalar yapınız.
10. Öğrencilerinize “Tamamlayalım” etkinliğini yaptırınız.
Gelecek Derse Hazırlık