İslamda Temizlik Ünite Değerlendirmesi

TEMİZ OLALIM

1 Bakara suresi, 222. ayet.
lavaboya
namaz
kılmak
elleri
yıkamak
çöp
kutusuna
1. I. Dinimizce kalp temizliği çok önemlidir.
II. Beden ve çevre temizliğine önem verilmelidir.
III. Kötü söz ve davranışları terk edip iyiliklere yönelmek gerekir.
Kur’an-ı Kerim’de, “... Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” buyrulmaktadı
r. Buna göre yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi, temizlik ve sağlık kurallarına uygun bir davranış değildir?
A) Yemeklerden sonra dişleri fırçalamak
B) Tuvaletten çıkınca elleri sabunlamak
C) Okula giderken en kısa yolu kullanmak
D) Temiz yerlerde gezip oynamak
Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden
yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.
A
B
C
1. Beden temizliği için neler yapılmalıdır?
............................................................................................................................................
2. Elbiselerin temiz tutulmasının yararları nelerdir?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Çevre temizliği neden önemlidir?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
1. Dinimize göre yemekten önce ve sonra ............................................................. sevaptır.
2. Çevremizin temizliği için yiyecek ambalajlarını yerlere değil ….....................................
atmalıyız.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, bulutlardaki sözcük ve sözcük gruplarından
uygun olanlarını yazınız.
Dinimizin temizliğe verdiği önemin göstergesidir.
Temiz ve düzenli bir insan olmamızı sağlar. Arkadaş çevremizin genişlemesine katkıda
bulunur. Bedenimizin kirlenmesini engeller. Saygınlığımızı artırır. Sağlığımızın korunmasına
yardımcı olur. Sevilen bir insan olmamıza katkıda bulunarak mutlu olmamızı sağlar.
Evimizin, okulumuzun, gezip oynadığımız yerlerin temiz olması, elbiselerimizin ve bedenimizin
de temiz kalmasını sağlar. Oturduğumuz ve üzerinde yazı yazdığımız sıraların
temizliği, elbiselerimizin ve ellerimizin kirlenmesini önler. Oynadığımız, dolaştığımız, her
hangi bir nedenle bulunduğumuz ortamların kirli ve çamurlu olması, beden ve elbiselerimizin
de kirlenmesine neden olur.
elleri yıkamak
çöp kutusuna
¢53†
3. I. Dürüst olmak
II. Tutumlu olmak
III. Güvenilir olmak
Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri sözünde durmakla doğrudan ilgilidir?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız I
4. Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde vurgulanan konulardan biri değildir?
A) Kulluğun yalnızca Allah’a yapılacağı
B) Allah’tan, bir varlık aracılığıyla dilekte bulunulacağı
C) Yardımın yalnızca Allah’tan geldiği
D) Doğru yola ulaştırmanın Allah’ın elinde olduğu
( ) 1. Dinimize göre, inanan insan temiz olmalıdır.
( ) 2. Beden temizliği için yalnızca vücudumuzu temiz tutmak yeterlidir.
( ) 3. Beden, elbise ve çevre temizliği sağlıklı olabilmenin tek koşuludur.
( ) 4. Elbiselerimizi temiz tutmak için temiz yerlerde oynamalıyız.
Sırâtallezîne mağdûbi nabüdü âlemîn Mâliki
Fâtiha Suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdü lillâhi Rabbil ……….............. Errahmânirrahîm. ………..………
yevmiddîn. İyyâke …………….......... ve iyyâke nesteîn. İhdinessırâtal müstakîm.
………………… enamte aleyhim. Gayril …………….. aleyhim ve leddâllîn.
(Âmin.)
Ç Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
D Aşağıdaki kutularda bulunan kelimelerden uygun olanları boşluklara yazarak Fâtiha
suresini oluşturunuz.
D
D
âlemîn mâliki
nabüdü
sırâtellezine mağdûbi
Y
Y
NOTLAR
Ünitenin Değerlendirilmesi
Konu
Bilgilerimizi Ölçelim
Süre
2 ders saati
İşleniş
1. Öğrencilerin ünite kazanımlarıyla ilgili öğrenme düzeylerini
belirlemek için Ders Kitabı’nda verilen değerlendirme
sorularını kullanabileceğiniz gibi siz de hazırlayacağınız benzer
sorularla değerlendirme yapabilirsiniz.
2. Açık uçlu sorular için verilen cevaplar örnek niteliğindedir.
Öğrencilerin verecekleri cevaplar farklı cümle ve örneklerden
oluşabilir.
3. Öğrencilerin verdikleri cevapları kontrol ederek eksik ya
da yanlış öğrenmeleri belirleyiniz. Gerekli gördüğünüz kazanı
mlara tekrar vurgu yapınız.
2.ÜNİTE
34
¢54†
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
“Temiz Olalım” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için aşa-
ğıdaki ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz.
“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.” O
“Bunu kısmen yapabiliyorum.”
“Hayır, bunu yapamıyorum.”
Başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmelisiniz.
BUNLARI ÖĞRENDİM
Evet
O
Kısmen

Hayır

1. İslam dininin temizliğe önem verdiğini, bu yüzden
ibadetlerde temizliğin şart olduğunu bilirim.
2. İslam dininin temizliğe niçin önem verdiğini açıklarım.
3. Temizliği tanımlayıp temizlik çeşitlerini söylerim.
4. Beden temizliğinin önemini açıklarım.
5. Bedenimin temizliğine özen gösteririm.
6. Giysilerin temizliğine niçin dikkat edilmesi gerektiğini
açıklarım.
7. Giysilerimi temiz tutmaya özen gösteririm.
8. Çevrenin ne olduğunu ve nasıl temiz tutulacağını
söylerim.
9. Çevre temizliğinin neden önemli olduğunu açıkları
m.
10. Çevreyi temiz tutmaya özen gösteririm.
11. Beden temizliğinin sağlık açısından önemini açıklarım.
12. Çevre temizliğinin sağlığımız açısından önemini açıkları
m.
13. Sözünde durmanın, dürüst ve güvenilir olmanın nasıl
bir temizlik olduğunu bilirim.
14. DüŞnce ve davranışlarda temizliğin ne demek olduğ
unu açıklarım.
15.
Dürüst ve güvenilir olmanın bana neler kazandıraca-
ğını bilir, dürüst ve güvenilir bir kişi olmaya özen
gösteririm.
16. Allah’ın temiz olanları ve iyilik yapanları niçin sevdi-
ğini açıklarım.
17. Fâtiha suresini ezberden okuyup anlamını söylerim.
18. Fâtiha suresinde bizden nelerin istendiğini sıralarım.
Ünite Sonunda
1. Ünitenin başında temizlik, sözünde durmak, güvenilirlik
ve dürüstlük değerleri ile ilgili olarak biriktirmelerini istediğiniz
yazılı ve görsel materyalleri sınıfa getirmelerini söyleyiniz.
Onlardan bu materyalleri kullanarak bir karton üzerine temizlik
konulu pano hazırlamalarını isteyiniz. Grubun çalışmaları-
nı değerlendirirken bu kitabın “Ekler” bölümündeki “Grup De-
ğerlendirme Formları”ndan yararlanınız.
2. Öğrencilerinizin doldurdukları “Kendimi Değerlendiriyorum”
formlarını inceleyiniz. Öğrencilerinize “Kısmen” ve “Hayı
r” olarak işaretledikleri maddelerle ilgili konularda eksiklikleri
olduğunu, bu konuları tekrar gözden geçirmelerinin doğru
olacağını söyleyiniz. Eksiklikleri bulunan öğrencilerinizi eksikliklerini
gidermeleri için yapmaları gereken çalışmalar konusunda
yönlendiriniz.
3. Ünite süresince ve ünite sonunda yaptığınız gözlem ve
değerlendirmelere dayanarak Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki
“Temiz Olalım Ünitesi Gözlem Formu”nu doldurunuz.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in nerede ve ne
zaman doğduğunu, doğduğu çevrenin özelliklerini araştırarak
defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• 3. ünitenin 1. konusuyla ilgili ayet ve hadisleri yansıtmak
için asetat veya slayt hazırlayınız.
NOTLAR

TEMİZ OLALIM
İslam dininin temizliğe önem verdiğini bilir, ibadetlerle temizlik arasındaki iliŞükiyi açıklar.
İslam dininin temizliğe niçin önem verdiğini açıklar.
Temizliği tanımlayıp temizlik çeşitlerini söyler.
Beden temizliğinin önemini açıklar.
Bedeninin temizliğine özen gösterir.
Giysilerin temizliğine niçin dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.
Giysilerini temiz tutmaya isteklidir ve buna özen gösterir.
Çevrenin ne olduğunu ve nasıl temiz tutulacağını söyler.
Çevre temizliğinin neden önemli olduğunu açıklar.
Çevre temizliğine duyarlıdır ve çevreyi temiz tutmaya özen gösterir.
Beden temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar.
Çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar.
Sözünde durmanın, dürüst ve güvenilir olmanın manevi temizlik olduğunu açıklar.
DüŞnce ve davranışlarda temizliğin ne demek olduğunu açıklar.
Dürüst ve güvenilir olmanın insana neler kazandıracağını bilir, dürüst ve güvenilir bir kişi
olmaya özen gösterir.
Allah’ın temiz olanları ve iyiliklere yönelenleri niçin sevdiğini açıklar.
Fatiha suresini ezberden okuyup anlamını söyler.
Fatiha suresinde nelerin istendiğini sıralar.
ORTALAMA
Öğrenciler
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
3. Her zaman
2. Bazen
1. Hiçbir zaman
“TEMİZ OLALIM” ÜNİTESİ GÖZLEM FORMU
Açıklama: Bu form, öğrencilerde kazanımların gerçekleşme düzeylerini gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır. Verilen ifadelerle ilgili aşağıdaki üç dereceden
öğrencinin durumuna uygun olanı, ifadenin karşısındaki kutucuğa yazınız.
ORTALAMA