İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır


İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler nelerdir?
ÖĞRENME ALANI : İNANÇ

1. ÜNİTE : ALLAH İNANCI
Konu : 1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

Kazanım 1 : İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğ
unun farkında olur.

Kavramlar : Allah, Yaradan, akıl, varlık, inanç, irade.

Öncelikle Verilecek Değerler : Bilimsellik, sevgi,
güvenirlik.

Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, zaman,
mekân ve kronolojiyi doğru algılama ve eleştirel
düşünme.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Anlatım, tartışma,
soru-cevap yöntemi, sunuş ve buluş yolu stratejisi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
ayet ve temel kavramların yer aldığı asetatlar.

Süre : 40 + 40 dakika

ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİ


A. HAZIRLIK
p
ppppDerse gelmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayı
nız. Ayrıca sınıfa, farklı kültürlerde ibadet eden insanlarla
ilgili resimler ve Kur’an-ı Kerim meali getiriniz.

m
mmmmÜnitenin “Hazırlık Çalışmaları” bölümündeki
soruları öğrencilerinizle birlikte cevaplayınız. “Evren, düzen,
tevhit ve şehadet” sözcüklerinin anlamlarını öğrencilerinizden
defterlerine not etmelerini isteyiniz.

Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve ön bilgilerini
ortaya çıkarmak amacıyla onlara; “İnsanı diğer
canlılardan ayıran temel özellikler nelerdir?”, “İnanmanı
n bu özellikler arasındaki yeri nedir? ”, “ ‘Biz insanı en
güzel biçimde yarattık.’ (Tîn suresi, 4. ayet meali)nden
neler anlıyorsunuz?” sorularını yöneltiniz. Yönelttiğiniz
sorular üzerinde öğrencilerin konuşmalarını sağlayınız.

B.İŞLENİŞ


Hazırlık bölümünde öğrencilere yönelttiğiniz sorulara
aldığınız yanıtları tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden,
varlıkları gruplandırmalarını ve gruplandırılan varlı
klar içerisinde insanın diğerlerinden farklı olan özelliklerini
bulmalarını isteyiniz. Listelenen kavramlar üzerinde
öğrencilerinizi konuşturarak “İnsan Akıllı ve İnanan
Bir Varlıktır” konusuna giriş yapınız.

Öğrencilerinize, ders kitabının 12. sayfasındaki
“Hasan Öğretmen” adlı metni okutunuz. Metni okuttuktan
sonra öğrencilerinize, “Sizlerin de benzer sorularını
z oldu mu?” sorusunu yönelterek onlardan konuyla ilgili
görüşlerini belirtmelerini isteyiniz.

Notlar :


12“Evrende Bir Düzen Vardır.” konusuyla ilgili hazı
rlık yapmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize konuyla
ilgili resim, şiir vb. materyaller bulmalarını
söyleyiniz. Buldukları materyallerden bir
poster hazırlamalarını isteyiniz.

1. ÜNİTEYüce bir varlığa inanma eğilimine sahip olması, insanın doğuştan getirdiği bir özelliktir. Al-
lah, peygamberler göndererek bu konuda insanlara yol göstermiştir.
İnsan, düşünme ve bilme yeteneğiyle kendini, yaşadığı dünyayı ve Rabb’ini tanıma imkâ-
nına kavuşur. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde Allah, aklımızı kullanmamızı, varlıklar ve ev-
ren üzerinde düşünmemizi bizlerden istiyor. İnsanın akıllı bir varlık olması, ona bazı sorumlu-
luklar yüklemektedir. Bunların başında da bizleri yaratan Allah’a inanmak ve ona ibadet etmek
gelir. Bu, insanlar için doğal bir ihtiyaçtır.(2) Böyle olmakla birlikte Allah, bütün insanları inanıp
inanmamakta serbest bırakmıştır.(3)
2. Evrende Bir Düzen Vardır
Öğretmen, öğrencilerden, “Evrende Bir Düzen Vardır” konusuna hazırlanmalarını ve der-
se bu konuda örnekler bularak gelmelerini istemişti. Dersin başlangıcında öğrencilere konuy-
la ilgili bir slayt sunusu izlettirdi. Sunumdan sonra öğretmen:
13