HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu çevrenin özelliklerini
araştırarak defterinize yazınız.
2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk yılları ile ilgili
bilgi toplayınız.
3. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, “Muhammedül Emin”
denilmesinin nedenlerini araştırınız.
4. Büyükleri sevip saymanın yararlarını aile büyüklerinizden
öğreniniz.
5. Bir Kur’an-ı Kerim mealinden Kevser suresi ile ilgili
açıklamaları bularak defterinize yazınız.
ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED

HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM

Üniteye Başlarken
1. Bu ünitede öncelikle verilecek değerler; sevgi ve saygı,
doğruluk ve dürüstlük, adalet, sözünde durmaktır. Bu değerler,
ünite konularının işlenişinde göz önünde bulundurulmalı-
dır. Yapılacak sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle öğrencilere benimsetilmelidir.
Bu değerlerle ilgili ünite sonunda yaptıracağı-
nız “pano hazırlama etkinliği” için üçüncü grubu görevlendiriniz.
Gruptan, ünite bitimine kadar; sevgi ve saygı, doğruluk ve
dürüstlük, adalet, sözünde durmakla ilgili ayet, hadis, makale,
şiir, hikâye, resim, fotoğraf, AŞş, slogan, deyim, atasözü, dergi
ve gazete haberleri gibi yazılı ve görsel materyaller biriktirmelerini
isteyiniz. Aynı konuyla ilgili olarak kendilerinin de
bunlara benzer materyaller üretebileceklerini belirtiniz. Ünite
sonunda panolarını sunacaklarını ve bunların değerlendirileceğ
ini de söyleyiniz.
2. Öğrencilerinizi dört gruba ayırınız. Birinci gruba Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in doğduğu çevreyi, ikinci gruba aile büyüklerini,
üçüncü gruba çocukluk ve gençlik yıllarını, dördüncü
gruba da çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışları
nı araştırma görevi veriniz. Her grubun topladığı bilgileri sı-
rası geldiğinde sunmasını sağlayınız. Bu araştırmaları performans
görevi olarak değerlendiriniz.
....................
.................
..............
............. ............. .............
Ünite Sürecinde
1. Bu ünite, öğrencilerin, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk
ve gençlik yılları ile onun bu yıllardaki erdemli davranışları
hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları konusunda kendilerini
değerlendirebilecekleri ve kendi hayatlarıyla iliŞükilendirebilecekleri
konular içermektedir. Bu durum onları heyecanlandı
rıp hem bilgilerini hem de durumlarını keşfetme konusunda
onlarda merak uyandıracaktır. Önceden bildiklerinin doğru
olup olmadığını öğrenmek onların merak duygularını canlandı
racaktır. Bu bakımdan öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini de-
ğerlendiriniz. Varsa eksikliklerini tamamlamaları konusunda
onlara yardımcı olunuz.
2. Bu ünitede konuları, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk
ve gençlik hayatını, özellikle bu dönemlerde gösterdiği erdemli
davranışlarını ele alarak sınırlandırınız. Bunların dışında
bilgiler vermenin öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğini ve zorlaştı
racağını göz ardı etmeyiniz. Bu bağlamda, öğrencilerin
önceden çevrelerinden edindikleri bilgileri mümkün olduğunca
öğrenme-öğretme sürecinde ifade etmelerini teşvik ediniz.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in insanlığa örnek olarak gönderildiğini,
hayatının her döneminde olduğu gibi çocukluk ve gençlik
yıllarında da örnek davranışlar sergilediğini vurgulayınız.
3. Bu ünitede öncelikle verilecek beceriler; mekân, zaman
ve kronolojiyi algılama, iletişim ve empati, araştırmadır. Bunun
için öğrencileri sıkça kendi davranışlarını Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in çocukluk yıllarındaki davranışlarıyla iliŞükilendirmeye
ve araştırmaya yönlendiriniz.
4. Bu ünitenin son kazanımıyla öğrencilerin Kevser suresini
ezbere okuyup anlamını söylemeleri hedeşenmiştir. Bu nedenle
ünitenin başlangıcında bu sureyi ünite süresince ezberlemeleri
konusunda öğrencilerinizi bilgilendiriniz. Ünite bitiminde
de onların sureyi ezbere okuyup anlamını söylemelerini
sağlayınız. Bunu yaparken öğrencilerinizin bireysel farklı-
lıklarını göz önünde bulundurunuz. Bunlar için ayrı gözlem
formları hazırlayabilirsiniz.