Hz. Muhammed Aile Büyüklerini Sever ve SayardıAile büyüklerini sevip saymak, insana neler kazandırır? Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
tüm aile büyükleri tarafından sevilip sayılmasının en önemli nedeni ne olabilir? Hz.
Muhammed (s.a.v.), aile büyüklerine duyduğu sevgi ve saygıyı nasıl göstermiştir?
Aşağıya bununla ilgili bir metin eklenmiştir. Metni okuyunuz.
Kazanım
4. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli
davranışlarından örnekler verir.
5. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranı
şlarını kendi hayatıyla iliŞükilendirir.
Konu
4. Hz. Muhammed ’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli
Davranışları
Beceri
İletişim ve empati, araştırma
Değer
Sevgi ve saygı, doğruluk
ve dürüstlük, adalet, sözünde
durma
Süre
4 ders saati
Kavram
Emin, güven
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dikkat çekme, metin okuma, soru-cevap, buluş yoluyla öğ-
renme, sözlü ve yazılı anlatım, rol yapma, şiir okuma ve yazma,
senaryo yazma ve canlandırma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, İslam tarihi ile ilgili kaynaklar,
bilgisayar, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ahlakı ve davranı
şları hakkında neler bildiklerini sorunuz, bu konudaki bilgilerini
arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazı
rlık çalışmaları ile ilgili yaptıklarını sunmalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, konunun girişindeki “DüŞnelim” bölümünde
verilen soruları düŞnmeye yönlendiriniz. Onlardan soruları
cevaplamalarını isteyiniz.
İşleniş
1. Öğrencilerinize derste öğrendikleri Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik hayatından, onun davranışları hakkı
nda hangi izlenimleri edindiklerini sorunuz. Onlara edindikleri izlenimleri
söyleyip açıklama fırsatı veriniz.
2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki
erdemli davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri açısından
öğrencilerinize “Muhammedül Emin” başlıklı metni okutup
metnin başında verilen soruları cevaplamalarını söyleyiniz.
3. Öğrencilerinize “Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve
gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını hangi başlıklar altında
toplayabiliriz?” sorusunu yöneltip sorunun altında verilen şemayı
inceletiniz ve onlara şu soruları cevaplamalarını söyleyiniz:
• Siz bunlardan hangilerini yapıyorsunuz?
• Bunları yapmak size neler kazandırır?
4. Öğrencilerinizi 65. sayfada yer alan “Düşünelim” bölümündeki
soruyu düŞnmeye yönlendiriniz. Onlardan düŞncelerini
açıklamalarını isteyiniz.
¢66†
Önceki ünitelerde dinin ahlaklı ve temiz olmamızı istediğini öğrenmiştiniz. Bunun için
güzel söz söyleyip güzel davranışlarda bulunmamız gerektiğini biliyorsunuz. Aile büyüklerini
sevip saymak da dinimizin istediği güzel davranışlardandır. Dinimiz, böyle davranarak
mutlu olmamızı amaçlamaktadır. Aile büyüklerini sevip sayan insanlar, huzurlu ve
mutlu olurlar. Hem küçükler hem de büyükler tarafından sevilip sayılırlar. Aile dışındaki
insanlar da böylelerine saygı duyarlar. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuda bize en güzel
örnektir.
Açıklayalım
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerine karşı sevgi ve saygısını örnek alarak
büyüklerinize karşı nasıl davranmanız gerektiğini açıklayınız.