Güzel Davranışlarda Bulunalım

Metinde vurgulanan güzel davranış nedir? Bu davranış, insanlar arası iliŞükileri hangi
bakımdan etkiler? İnsanlar, bu güzel davranışı yapanlara karşı nasıl bir tutum
gösterirler?
Güzel davranışta bulunmak için öncelikle ne yapmak gerekir? Bu sorunun cevabını iyi
öğrenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.
Annenizin, babanızın istediklerini yapıp onlara saygılı davrandığınızda
neler hissedersiniz?
DÜŞÜNELİM
Fotoğraf 3 : Öğretmenimizi saygıyla dinlemek ve söylediklerini yapmak da güzel davranışlardandır.
Güzel davranışlarda bulunmak, güzel ahlakın göstergelerindendir. Güzel ahlaklı insanlar, güzel davranışlarda bulunurlar. (Fotoğraf 3) Dinimiz güzel ahlaklı olmamızı amaçladığı için güzel davranışlarda bulunmamızı ister. Bu nedenle tüm güzel davranışlar, dinî davranış olarak nitelendirilir. Din, insanları güzel davranışlara yönlendirici kurallar içerir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bununla ilgili pek çok ayet vardır. Bunlardan bazılarının anlamı şöyledir:
3.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım
O takva sahipleri ki... Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
Âl-i İmrân suresi, 134. ayet. …Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel yapanları sever.
Bakara suresi, 195. ayet.
Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder…
Nahl suresi, 90. ayet.
Sevgili Peygamberimiz, Yüce Allah’ın buyruklarını yerine getirme konusunda bize örnek olmuştur. Allah’ın buyruklarına uyarak güzel davranışlarda bulunmuştur. İnsanlarla iliŞükilerinde, saygı ve sevgiye önem vermiştir. Söz ve davranışlarıyla kimseyi incitmemiştir. Hasta ve yaşlıları ziyaret etmiş, zor durumda
olanlara yardımcı olmuştur. Hayatı boyunca doğru ve dürüst bir insan olarak yaşamıştır. Kendisine verilen emanetleri korumuş, zamanı geldiğinde sahibine teslim etmiştir. Bizden de böyle davranmamı
zı istemiştir (Fotoğraf 4). Temizlik ve düzene özen göstermiştir. O yalnızca insanlara değil, diğer varlıklara karşı da güzel davranışlarda bulunmuştur. Hayvanları sevmiş, beslenmelerine özen
göstermiştir. Bitki ve ağaç yetiştirmeye önem vermiştir. İnsanlara olduğu gibi hayvanlara ve çevreye karşı olan güzel davranışları da yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Peygamberimiz bizim de güzel davranışlarda bulunmamı
zı aşağıdaki hadisleriyle öğütlemiştir: “Müminlerin iman yönünden en olgunları, ahlakı en iyi olanlar ve aile bireylerine iyi davrananlardır.” 1 “Hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi (veya komşusu) için de istemedikçe (gerçek) iman etmiş olmaz.” 2 “Allah katında arkadaşların en iyisi, arkadaşlarına en iyi davrananı, komşuların en iyisi de komşularına en iyi davrananıdır.” 3 Peygamberimizin amcasının oğlu, damadı ve ilk Müslümanlardan olan Hz. Ali, dinimizin buyruklarını uygulama konusunda örnek olanlardandı. O güzel sözler söyler, güzel davranışlarda bulunurdu. Müslümanları da güzel davranmaya teşvik ederdi. Onun bu
konudaki sözlerinden bazıları şöyledir:
“Müslümanların hayırlısı, Müslümanlara yardım eden ve faydalı olandır.” 4 “İyilik bilmez birisi de olsa sen iyilik yap. Çünkü bu tür insanlara yapılan iyilikler, karşılığında teşekkür edene yapılan iyilikten daha sevaptır.” 5 Hadislerde ve Hz. Ali’nin sözlerinde belirtilen güzel davranışlar nelerdir? Yaşantınızda bunlardan hangilerini uyguluyorsunuz?
Listeleyelim
Metinde, fotoğrafta, ayet ve hadis anlamlarında geçen güzel davranışları listeleyiniz.
Bunlar dışında bildiklerinizi de listenin sonuna ekleyiniz. Bu davranışların her birinin
önemini kısaca açıklayınız.
ETKİNLİK
Fotoğraf 4 : Emanet aldığımız eşyaları zamanında
sahibine vermek Peygamberimizin yapmamızı istedi-
ği güzel davranışlardandır.
1 Tirmizî, İman, 6. hadis.
2 Müslim, İman, 71, 72. hadisler.
3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 168. hadis.
4 İslam Âlimleri Ansiklopedisi, C 1, s. 113.
5 İslam Âlimleri Ansiklopedisi, C 1, s. 113.
8. Öğrencilerinize “dinî davranış” denilince ne anladıklarını sorunuz.
9. Öğrencilerinizi, 3.2 numaralı konunun girişinde yer alan “DüŞnelim” bölümündeki soruyu cevaplamaya yönlendiriniz.
10. Öğrencilerinize güzel ahlaklı olmanın göstergelerinden birinin de güzel davranışlarda bulunmak olduğunu söyleyiniz. Güzel davranışlarda bulunan insanların herkes tarafından sevilip sayılacağını, güzel davranışların toplumsal hayatta huzur ve barışın kaynağı olduğunu fark ettirmek için “Dinlemeyi Bilmek” başlıklı metni okutup metnin altında verilen soruları cevaplamalarını söyleyiniz.
11. Öğrencilerinize sayfada yer alan fotoğrafı yorumlatarak güzel davranışlarda bulunmanın insana neler kazandıracağı- nı buluş yoluyla öğretiniz.
12. Dinimizin güzel ahlaka verdiği önem nedeniyle güzel davranışlarda bulunmamızı istediğini belirtiniz. Bununla ilgili ayet meallerini yansıtarak öğrencilere okutup açıklamalarını isteyiniz. Bunu yaparken Ders Kitabı’nda ayet meallerinden sonra verilen soruları sorarak öğrencilerin düŞncelerini harekete
geçirecek yönlendirmeler yapınız.
13. Peygamberimizin davranışlarının anlatıldığı paragrafı okutup “Fotoğraf 4”ü inceletiniz. Peygamberimizin konu ile ilgili öğütlerini içeren hadis örneklerini ve Hz. Ali’nin sözlerini yansıtıp okutarak konunun sonundaki soruları cevaplamalarını söyleyiniz.