Evrende Bir Düzen Vardır


2. Evrende Bir Düzen Vardır
Öğretmen, öğrencilerden, “Evrende Bir Düzen Vardır” konusuna hazırlanmalarını ve der-
se bu konuda örnekler bularak gelmelerini istemişti. Dersin başlangıcında öğrencilere konuy-
la ilgili bir slayt sunusu izlettirdi. Sunumdan sonra öğretmen:
13
1. Etkinlik
Farkım Nerede?
Aşağıdaki kavram haritasına insanları diğer canlılardan ayıran yönleri örnekteki gibi ya-
zınız.
(2) Fâtır suresi, 15. ayet.
(3) Kehf suresi, 29. ayet.
AKILLI
bir varlıktır
bir varlıktır
bir varlıktırbir varlıktır
bir varlıktırbir varlıktır
İNSAN
Evrende bir düzen olduğunu hangi doğa olaylarından anlıyorsunuz?
p
ppppDerse gelmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayı
nız. Derse, dünyayı uzaydan gösteren veya gezegenlerin
resimlerini içeren resimler veya slaytlar ile
Kur’an-ı Kerim meali getiriniz.

m
mmmmÖğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve
ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara; “Hangi
doğa olayları sizlere evrende bir düzen olduğunu
hissettiriyor?” sorusunu yöneltiniz.

B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde öğrencilere yönelttiğiniz soruya
aldığınız yanıtları tahtaya yazınız. Daha sonra öğrencilere,
sınıfa getirdiğiniz slayt ya da resimleri gösterip
“İzlediğiniz slayttan ve incelediğiniz resimlerden neler
anladınız?” sorusunu yönelterek düşünmelerini
sağlayınız. Öğrencilerinizden, ders için yapmış oldukları
hazırlıkları da dikkate alarak ders kitabının 13. say-
fasındaki “Evrende Bir Düzen Vardır” konusuyla ilgili
metni okumalarını isteyiniz.

Konuyla ilgili metnin okunmasından sonra öğrencilerinize
farklı örnekler bulup bulamadıklarını sorunuz.
Onlardan konuyla ilgili verilen farklı örnekleri söylemelerini
isteyiniz. Metinde verilen ayetlerle ilgili açıklama


— Evet çocuklar, izlediğiniz slayt sunusunda uzaydan ve doğadan birçok resimler gördü-
nüz. İzledikleriniz size neler düşündürdü, diye sordu.
Hakan:
— Öğretmenim, yaşadığımız evrenin ne kadar mükemmel yaratılmış olduğunu düşündür-
dü bana, diye cevap verdi.
Öğretmen:
— Doğru söyledin Hakan. Fakat daha önemlisi, bütün bu izlediklerimiz bizlere, yaşadığı-
mız evrende belli bir ölçü ve düzen olduğunu göstermektedir. Evren, birbirinden farklı özellik-
lere sahip pek çok varlığın oluşturduğu bir bütündür. İnsanlar eski çağlardan beri evreni tanı-
mak istemişlerdir. İnsanların bu merakı sonucunda astronomi, tıp, matematik, kimya gibi bilim
dalları ortaya çıkmıştır.
Kur’an’daki pek çok ayette evrendeki ölçü ve düzenden söz edilmektedir: “Biz, her şeyi
bir ölçüye göre yarattık.”(4), “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.”(5) Baş-
ka bir ayette de “Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm
olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik...”(6) buyrul-
maktadır.
Evrendeki ölçü ve düzen tartışılmaz derecede açıktır. Bu ölçü ve düzen sayesinde yaşam
normal seyrinde sürmektedir (Fotoğraf 2). Uzayın ortalama sıcaklığı eksi 270°C’tur. Dünya’mı-
zın ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 19°C’ tur.(7) Dünya’da canlı hayatına uygun sıcaklığın ko-
runması, Güneş ile Ay arasındaki mesafeyle ve Güneş’in yaydığı sıcaklıkla yakından ilişkilidir.
Dünya’ya ulaşan güneş enerjisindeki % 10’luk bir azalma, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta
bir buzul tabakasıyla kaplanmasına neden olurdu. Güneş enerjisinin biraz artması hâlinde
tüm canlıların yaşaması imkânsız hâle gelirdi.
Fotoğraf 2 : Doğadan bir görünüm
14
(4) Kamer suresi, 49. ayet.
(5) Rahmân suresi, 5. ayet.
(6) Yâsîn suresi, 38-39. ayetler.
(7) Wedding, Hartmann, Dünyanın İklim Tarihi, s. 200.