Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım


Konu : 4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim
ve Başarırım

Kazanım 6 : Çalışmanın Allah tarafından karşılıksı
z bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli
olur.

Kavramlar : Allah, Yaradan, inanç, ibadet.

Öncelikle Verilecek Değerler : Bilimsellik, çalışkanlı
k, sevgi, güvenirlik ve sorumluluk.

Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, eleştirel
düşünme.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Anlatım, tartışma,
soru-cevap yöntemi, sunuş ve buluş yolu stratejisi.

Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla ilgili
ayet, hadis ve temel kavramların yer aldığı asetatlar.


Süre : 40 + 40 dakika

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ


A. HAZIRLIK
p
ppppDerse gelmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayı
nız. Sınıfa, çalışmayı anlatan fotoğraf veya CD’ler
getiriniz.

m
mmmmÖğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve
ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara; “İnsanı
n başarılı olması için neler gerekir?” sorusunu yöneltiniz.


B. İŞLENİŞ
Hazırlık bölümünde yönelttiğiniz soruya aldığınız
yanıtlardan hareketle konuya giriniz. Öğrencilerinize,
Allah inancının insan davranışlarına etkisi üzerinde somut
örnekler veriniz. Öğrencilerinize, “Allah’a inanan
bir insanın neden yararlı işler yapması gerekir?” sorusunu
yöneltiniz. Onlardan, bu soru üzerinde düşünmelerini
ve Allah’a inanan bir insanın yapması gereken iyi
ve yararlı işlere örnekler vermelerini isteyiniz.

Öğrencilerinize, ders kitabının 27. sayfasındaki
“Veli Usta” adlı metni okutunuz. Metni okuttuktan son


211. ÜNİTE
ra öğrencilerinize, metinde geçen Veli Usta gibi insan-
lar tanıyıp tanımadıklarını sorarak konu üzerinde ko-
nuşmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize çalışmayla ilgili fotoğraf ve CD’leri
gösteriniz. Konu üzerinde öğrencilerinizi konuşmalarını
sağlayınız.
Öğrencilerinize çalışmanın önemiyle ilgili bildikleri
ayet meallerini ve hadisleri söylemelerini isteyiniz. Aldı-
ğınız yanıtları tahtaya listeleyiniz. Öğrencilerinize, “Ge-
rektiği gibi çalışıp da sonuç alamadığınız oldu mu?” so-
rusunu yönelterek bunun nedenleri üzerinde tartışma-
larını sağlayınız. Öğrencilerinize, kamuoyunda başarı-
larından söz edilen insanlardan örnekler vererek ancak
çalışmanın sonucunda başarıya ulaşılabileceğini anla-
malarını sağlayınız.
Ders kitabının 28. sayfasında yer alan “Araştı-
ralım” etkinliğindeki noktalı yerlere çalışmanın önemiy-
le ilgili bildikleri atasözleri ve deyimler bularak yazma-
larını isteyiniz (7. Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerini-
28
“Bilsin ki insan için kendi çalışma-
sından başka bir şey yoktur.” (16)
“Kimse, elinin emeğiyle kazandığın-
dan daha hayırlı bir lokma yememiştir.”
(17)
Bazen, bu kadar çalışıp da ne yapa-
caksın, öbür tarafa götürecek hâlin yok ya,
diyenlere, çalışmanın bir ibadet olduğunu
söyler ve eklerdi: Evladım! “... Dünyadan
da nasibini unutma...”(18)
Veli Usta, çalışmanın bir insanı hangi
yaşta olursa olsun canlı ve diri tutacağının
güzel bir örneğiydi (Fotoğraf 9). Veli Usta
bu çalışkanlığına rağmen hırslı bir insan
değildi. Çabalarının ve emeklerinin karşılı-
ğını Allah’ın vereceğine sonsuz bir güveni
vardı. Hayatı boyunca da öyle olmuştu.
Veli Usta hem dünyası hem de ahireti
için çalışan ve insanlara faydalı olan kulla-
rı, insanların da Allah’ın da sevdiğini bili-
yordu. Tembellik edip insanlara el açarak
yardım isteyenleri ise kimse sevmezdi.
Ülkemizin insanları da Veli Usta gibi kendisi ve ülkesi için durmadan ibadet niyetiyle ça-
lışsa ne güzel olurdu değil mi?
Fotoğraf 8 : Bir kunduracı
(16) Necm suresi, 39. ayet.
(17) Sahih-i Buhari ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, Terc.: Ahmet Naim, Kâmil Miras, C. 6, s.369,
(18) Kasas suresi, 77. ayet.
7. Etkinlik
Araştıralım
Çalışmanın önemiyle ilgili atasözü ve deyimler bularak örnekteki gibi aşağıdaki noktalı
bölüme yazınız.
İşleyen demir ışıldar.
.........................................................................................................................................
1. ÜNİTE
ra öğrencilerinize, metinde geçen Veli Usta gibi insan-
lar tanıyıp tanımadıklarını sorarak konu üzerinde ko-
nuşmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize çalışmayla ilgili fotoğraf ve CD’leri
gösteriniz. Konu üzerinde öğrencilerinizi konuşmalarını
sağlayınız.
Öğrencilerinize çalışmanın önemiyle ilgili bildikleri
ayet meallerini ve hadisleri söylemelerini isteyiniz. Aldı-
ğınız yanıtları tahtaya listeleyiniz. Öğrencilerinize, “Ge-
rektiği gibi çalışıp da sonuç alamadığınız oldu mu?” so-
rusunu yönelterek bunun nedenleri üzerinde tartışma-
larını sağlayınız. Öğrencilerinize, kamuoyunda başarı-
larından söz edilen insanlardan örnekler vererek ancak
çalışmanın sonucunda başarıya ulaşılabileceğini anla-
malarını sağlayınız.
Ders kitabının 28. sayfasında yer alan “Araştı-
ralım” etkinliğindeki noktalı yerlere çalışmanın önemiy-
le ilgili bildikleri atasözleri ve deyimler bularak yazma-
larını isteyiniz (7. Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerini-
28
“Bilsin ki insan için kendi çalışma-
sından başka bir şey yoktur.” (16)
“Kimse, elinin emeğiyle kazandığın-
dan daha hayırlı bir lokma yememiştir.”
(17)
Bazen, bu kadar çalışıp da ne yapa-
caksın, öbür tarafa götürecek hâlin yok ya,
diyenlere, çalışmanın bir ibadet olduğunu
söyler ve eklerdi: Evladım! “... Dünyadan
da nasibini unutma...”(18)
Veli Usta, çalışmanın bir insanı hangi
yaşta olursa olsun canlı ve diri tutacağının
güzel bir örneğiydi (Fotoğraf 9). Veli Usta
bu çalışkanlığına rağmen hırslı bir insan
değildi. Çabalarının ve emeklerinin karşılı-
ğını Allah’ın vereceğine sonsuz bir güveni
vardı. Hayatı boyunca da öyle olmuştu.
Veli Usta hem dünyası hem de ahireti
için çalışan ve insanlara faydalı olan kulla-
rı, insanların da Allah’ın da sevdiğini bili-
yordu. Tembellik edip insanlara el açarak
yardım isteyenleri ise kimse sevmezdi.
Ülkemizin insanları da Veli Usta gibi kendisi ve ülkesi için durmadan ibadet niyetiyle ça-
lışsa ne güzel olurdu değil mi?
Fotoğraf 8 : Bir kunduracı
(16) Necm suresi, 39. ayet.
(17) Sahih-i Buhari ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, Terc.: Ahmet Naim, Kâmil Miras, C. 6, s.369,
(18) Kasas suresi, 77. ayet.
7. Etkinlik
Araştıralım
Çalışmanın önemiyle ilgili atasözü ve deyimler bularak örnekteki gibi aşağıdaki noktalı
bölüme yazınız.
İşleyen demir ışıldar.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
zin çalışmanın önemiyle ilgili bilgilerini pekiştirmeleri
amaçlanmıştır.

Daha sonra kitabın 29. sayfasındaki “Bal Arısı” ad-
lı şiiri öğrencilerinize okutarak Allah’ın yarattığı varlıkları
n, çalışma konusunda bize örnek olduğuna vurgu yapı
nız.

C. DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizi değ
erlendiriniz.

1. Allah inancının hayatımızdaki yerini açıklayınız.
2. “İşleyen demir ışıldar.” atasözünü açıklayınız.
Notlar : Öğrencilerinize bir sonraki derste İh


lâs suresini ezbere dinleyeceğinizi hatırlatarak
onlardan hazırlık yapmalarını isteyiniz.

29
BAL ARISI
Bir gün kırda gezerken
Bir bal arısı gördüm,
Konmuştu bir çiçeğe
Ne yaptığını sordum.
Bu soruma cevapla
Çalışıyorum dedi.
Sonra vızıldayarak
Çiçek tozunu yedi.
Sofranızdaki balın
Ustası benim, dedi.
Bir gramcık bal için
Akıyor terim, dedi.
Sabah erken çıkarım
Evimden kovanımdan,
Gezerim çiçekleri
fiifa akar balımdan.
Tembellik yoktur bende
Çalışır çabalarım,
Küçücük bedenimle
Ne dağları aşarım.
Hep balın üzerine
Hayalim ve düşlerim.
Peteğimin üstüne
Nakış nakış işlerim.
İşte böyle çocuklar
Arı bir örnek bize,
O bile boş durmazken
Ne hâcet başka söze.
Engin NİGAR
Diyanet Çocuk dergisi