Bilge İnsan: Hz. Lokman


Hz. Lokman kimdir? 

Ona neden bilge insan denilmektedir? Aşağıda bununla ilgili bir metin verilmiştir. Metni okuyarak soruları cevaplayınız.
5. Bilge İnsan: Hz. Lokman Bilge insan ne demektir? Bu ifade hangi özellikteki insanlar için kullanılmaktadır?
DÜŞÜNELİM
HZ. LOKMAN VE BİLGELİĞİ
Soyu hakkındaki rivayetler, Lokman’ın Eyyup Peygamber ile akraba olduğu yönündedir. İslam âlimlerinin ekseriyeti, onun peygamber değil, hikmet sahibi bilge bir insan olduğu kanaatindedirler... Onun hikmetlerinden (bilgeliğinden) bir örnek olmak üzere şu olay nakledilmektedir:
Birgün Davut Peygamber, Lokman'dan bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini istemiş; Lokman da ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini (kalbini) getirmiş. Birkaç gün geçince Davut Aleyhisselam bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et getirmesini istemiş. O yine dilini ve yüreğini getirmiş. Hz. Davut'un sebebini sorması üzerine Lokman şöyle demiş: "Bu ikisi iyi olursa bunlardan daha iyisi, kötü olursa yine bunlardan daha kötüsü olmaz."
(Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s. 411.)
(Düzenlenmiştir.)
Örnekten de anlaşıldığı gibi Hz. Lokman, Hz. Davut Peygamber döneminde yaşamış bilge bir insandır. Kur’an-ı Kerim’de peygamber olup olmadığı bildirilmemekle birlikte Allah tarafından güzel özellikleri nedeniyle övülen bir kişidir. Kendisine Allah tarafından hikmet, yani bilgelik verildiği bildirilmektedir. Bununla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:
“Ant olsun, biz Lokman’a ‘Allah’a Şükret.’ diye hikmet verdik. Kim Şükrederse ancak kendisi için Şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.” 1
Hz. Lokman, Kur’an’da adına sure bulunan bir insandır. Lokman suresine, ondan söz edilmesi nedeniyle bu ad verilmiştir
(Fotoğraf 19).
1 Lokman suresi, 12. ayet. Fotoğraf 19: Kur’an-ı Kerim’de Lokman suresinin ilk iki sayfası
8. Öğrencilerinizin 4.3 numaralı konunun “DüŞnelim” bölümündeki soru üzerinde düŞnmelerini ve düŞncelerini açıklamalarını sağlayınız.
9. Cüzle ilgili kavram haritasını yansıtarak öğrencilerinizin Kur’an’da kaç cüz bulunduğunu ve Kur’an’ın niçin cüzlere ayrıldığını anlamalarına yardımcı olunuz.
10. Konunun sonunda mealli bir Kur’an-ı Kerim getirerek öğrencilerin incelemelerini sağlayınız. Bir konunun
Kur’an’dan nasıl bulunacağını da gösteriniz.
11. Öğrencilerinize “Tamamlayalım” adlı etkinliği yaptırınız.
12. Gerek görürseniz öğrencilerinize “Bunları Biliyorum” etkinliğini de yaptırabilirsiniz.
Gelecek Derse Hazırlık • Öğrencilerinizden Kur’an-ı Kerim mealinden Hz. Lokman
ile ilgili birer ayet meali bularak defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• Hz. Lokman kısasıyla ilgili ayet meallerini yansıtmak için
asetat veya slayt hazırlayınız.
Kazanım
5. Hz. Lokman’ın öğütlerinden çıkarımlarda bulunur.
Konu
5. Bilge İnsan: Hz. Lokman
Beceri
Kur’an-ı Kerim mealini kullanma,
problem çözme,
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanma
Değer
Saygı, hoşgörü, bilimsellik
Süre
2 ders saati
Kavram
Bilge
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Araştırma, soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sonuç çıkarma, anlatım
Araç ve Gereçler
Kur’an-ı Kerim meali, ders kitabı, sözlük, bilgisayar, projeksiyon cihazı Ğ tepegöz, asetat
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize önceki dersin sonunda verdiğiniz hazırlık çalışması ile ilgili araştırmalarını okutunuz.