Allah Vardır ve Birdir

1. ÜNİTE  Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızı sıcaklığın dengeli dağılımını sağlar. Dünya, 24 saat-
lik bir süre içinde kendi etrafında döner. Bu nedenle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı
fazla değildir. Güneş sistemimizin bir başka gezegeni olan Merkür’de ise durum farklıdır. Mer-
kür’de bir günün meydana gelmesi için yaklaşık olarak bir yıllık zaman geçer. Bu nedenle ge-
ce ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı bin dereceyi bulur.
Yeryüzü şekilleri de sıcaklığın dengeli dağılımına yardımcı olur. Normal şartlarda kutuplar
ile ekvator arasında yaklaşık 100°C’luk bir sıcaklık farkı vardır. Eğer böyle bir sıcaklık farkı
dağların olmadığı bir yüzeyde gerçekleşseydi, büyük fırtınalar dünyayı yaşanmaz hâle getirir-
di. Yeryüzü, sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkması muhtemel kuvvetli rüzgârları engelleye-
cek sıradağlarla donatılmıştır. Dünya’nın sıcaklığının insanın ve diğer canlıların yaşamına uy-
gun oluşu, Allah’ın evrene koyduğu ölçü ve düzenin bir sonucudur (Resim 1).
Evrendeki ölçü ve düzenle ilgili önemli bir özellik de sürekliliktir. Evrendeki bu mükemmel
ölçü ve düzen, canlı hayatıyla eş güdümlü bir şekilde devam etmektedir. Kur’an’da bu sürek-
liliğe değişik ayetlerde değinilmiştir:
“Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yer-
de yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller
vardır!”(8)
15
(8) Yûnus suresi, 6. ayet.
Resim 1 : Dünya’nın uzaydan görünümü
1. ÜNİTEDünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızı sıcaklığın dengeli dağılımını sağlar. Dünya, 24 saat-
lik bir süre içinde kendi etrafında döner. Bu nedenle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı
fazla değildir. Güneş sistemimizin bir başka gezegeni olan Merkür’de ise durum farklıdır. Mer-
kür’de bir günün meydana gelmesi için yaklaşık olarak bir yıllık zaman geçer. Bu nedenle ge-
ce ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı bin dereceyi bulur.
Yeryüzü şekilleri de sıcaklığın dengeli dağılımına yardımcı olur. Normal şartlarda kutuplar
ile ekvator arasında yaklaşık 100°C’luk bir sıcaklık farkı vardır. Eğer böyle bir sıcaklık farkı
dağların olmadığı bir yüzeyde gerçekleşseydi, büyük fırtınalar dünyayı yaşanmaz hâle getirir-
di. Yeryüzü, sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkması muhtemel kuvvetli rüzgârları engelleye-
cek sıradağlarla donatılmıştır. Dünya’nın sıcaklığının insanın ve diğer canlıların yaşamına uy-
gun oluşu, Allah’ın evrene koyduğu ölçü ve düzenin bir sonucudur (Resim 1).
Evrendeki ölçü ve düzenle ilgili önemli bir özellik de sürekliliktir. Evrendeki bu mükemmel
ölçü ve düzen, canlı hayatıyla eş güdümlü bir şekilde devam etmektedir. Kur’an’da bu sürek-
liliğe değişik ayetlerde değinilmiştir:
“Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yer-
de yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller
vardır!”(8)
15
(8) Yûnus suresi, 6. ayet.
Resim 1 : Dünya’nın uzaydan görünümü
“(O öyle lütufkâr) Allah’tır ki gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık
olarak size türlü meyveler çıkardı; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrini-
ze verdi; nehirleri de sizin (yararlanmanız) için akıttı. Düzenli seyreden Güneş’i ve Ay’ı
size faydalı kıldı; geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden
verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok
nankördür!”(9)
Beyza söz alarak:
— Öğretmenim, birkaç örnek de ben vermek istiyorum, dedi. Dünya’mızın şekli, büyüklü-
ğü ve diğer gök cisimlerinden korunması, atmosferin yaşam için uygunluğu, okyanuslar ve de-
nizler, bulutların oluşumu ve yağmurların yağması, mevsimler ve bitki türleri (Fotoğraf 3), Ay’ın
Dünya’mızı aydınlatması, galaksiler, Güneş’in çekim kuvveti, bu ölçü ve düzenin bir sonucu-
dur.
Öğretmen:
— Evet çocuklar, çok güzel örnekler bulmuşsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Suyun belli bir
derecede kaynaması ve donması, yükseğe çıkıldıkça havanın soğuması gibi örnekleri çoğalt-
mak mümkün. Zaten bilim insanları, bunların her birini ayrıntılı bir biçimde incelemekte ve bu
ölçünün kusursuz bir biçimde sürdüğünü ortaya koymaktadırlar.
16
(9) İbrahim suresi, 32-34. ayetler.
Fotoğraf 3 : Doğanın ilkbahar mevsiminde canlanışı
nuşmalarını sağlayınız.
C. DEĞERLENDİRME
ğerlendiriniz.
nuz? Açıklayınız.
ları yapınız. Evrendeki düzenin, Allah’ın varlığını çok
açık bir şekilde kanıtladığını vurgulayınız.
Konuyu pekiştirmek için ders kitabının 17. sayfası
nda verilen “Okuyalım, Dolduralım” etkinliğindeki
“Hâlim Ne Olurdu?” adlı Nasrettin Hoca fıkrasını öğrencilerinize
okutunuz (2. Etkinlik). Fıkra okunduktan
sonra derse şu sorularla devam edebilirsiniz: “Bu metin
size neleri düşündürüyor? Nasrettin Hoca gibi sizin
de çevrenizde ilginizi çeken benzer gözlemleriniz oldu
mu?” Öğrencilerinizden, sorduğunuz bu soruları yanıtlamaları
nı isteyiniz.

Öğrencilerinizden, Nasrettin Hoca gibi gözlemledikleri
olaylarda nesneleri olmasını istedikleri yere koymaları
nı ve sonucun ne getireceğini tartışmalarını isteyiniz.
Onlara: “Yer çekimi olmasaydı ne olurdu?”,
“Sürekli gündüz olsaydı canlıların hayatı nasıl olurdu?”,
“Sürekli yaz veya kış mevsimi olsaydı ne olurdu?” soruları
nı yönelterek yanıtlamalarını isteyiniz.

Aldığınız yanıtları tahtaya listeleyiniz. Daha sonra
bu olayla ilgili 2. etkinlikteki çalışma kâğıdını öğrencilerinizden
doldurmalarını isteyiniz. Bu etkinliğin amacı,
öğrencilerin evrende bir düzen ve bir yaratıcının olduğ
u sonucuna ulaşmalarını sağlamaktır.

Ders kitabının 18. sayfasındaki “Allah’a İman” adlı
okuma metnini öğrencilerinize okutunuz. Allah’ın sıfatları
ile ilgili metinden çıkardıkları sonuçlar üzerinde ko


Öğrencilerinizden, ders kitabının 19. sayfasındaki
“Bir Ustanın Eli Değmiş” adlı şiiri okumalarını ve şiirde
hangi konulara dikkat çekildiğini bularak değerlendirmelerini
isteyiniz (3. Etkinlik). Bu etkinlikte öğrencilerinizin
Allah’ın evrene koyduğu düzeni fark etmeleri
amaçlanmıştır. Öğrencilerinizin hazırlamış oldukları
posterleri değerlendiriniz. Değerlendirmede en yüksek
puanı alan postere küçük bir ödül veriniz ve çalışmayı
sınıf panosuna asınız. Öğrencilerinize posterlerini ürün
dosyalarına koymalarını söyleyiniz.