Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz

İslam dini, aile içi iliŞükilere neden önem vermektedir? Buna yönelik olarak öncelikle
neler öğütlemektedir? Aşağıdaki paragraşarı okuyarak soruları cevaplayınız.
İslam dini insanların mutlu yaşamalarını amaçlar. Bunun için aileye büyük önem verir.
Çünkü aile, insanların korunup mutlu olmalarını sağlayacak en güzel yuvadır.
Aile sevgiyle kurulur, saygı ile korunur. Bu nedenle İslam dini ailenin devamı için bireylerin
birbirlerine saygılı olmalarını öğütler.
“Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım” konusunu işlerken o zamanki insanları
n tutumları hakkında bilgiler edinmiştiniz. Bunların içerisinde, insanların kadın ve
kız çocuklarına karşı kötü tutumları da vardı. O zaman kadınlara değer verilmiyor, şiddet
uygulanıyordu. Kız çocuk sahibi olmak utanç nedeni sayılıyordu. Hatta bu yüzden kız
çocuklarını diri diri toprağa gömen aileler bile vardı. İşte, İslam dini öncelikle aile iliŞükilerindeki
bu insanlık dışı uygulamaları kaldırmayı amaçlamıştır. İnsanlara bunların yanlış
olduğunu anlatmıştır. Bununla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:
“Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.
Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu
içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki verdikleri hüküm ne
kadar kötüdür!” 1
Peygamberimiz de kadınlara ve çocuklara iyi davranılmasını öğütleyerek şöyle buyurmuştur:
“Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ederim… üunu biliniz ki kadınlar üzerinde hakları
nız olduğu gibi kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır…” 2
“Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.” 3
Ayet ve hadislerde neden kadınlara ve çocuklara, özellikle de kız çocuklarına iyi
davranılması öğütlenmektedir? İslam’ın kadınlara ve çocuklara yönelik öğütleri günümüzde
yeterince dikkate alınıyor mu? Günümüzde kadın ve çocuklara yönelik
olumsuz tutum ve davranışlar nelerdir? Bunlar aile hayatını ve çocukları nasıl etkilemektedir?
Sizce Peygamberimiz neden “Cennet anaların ayakları altındadır.”
buyurmuştur?
DÜŞÜNELİM

Orta Çağda yaşanan bazı olayların benzer bir şekilde günümüzde de yaşandığını görmekteyiz.
O zaman insanlar, İslam’ın öğütlerine uyarak yanlış davranışlara son vermişlerdi.
Bugün de İslam’ın öğütleri dikkate alınmalı ve bu tür şiddet olayları ortadan kaldırılmalı
dır. Böylece ailelerin dağılması önlenmeli, çocuklar sağlıklı bir şekilde yetiştirilmelidir.
İslam dini, yalnız kadın ve çocukların değil tüm aile bireylerinin haklarını korumayı
amaçlar. Bunun için de aile bireylerinin birbirlerine karşı görevleriyle ilgili öğütler içerir. İslam
dininin aileye iliŞükin öğütleri, dört ana başlık altında incelenebilir. Bunlar nelerdir?
Aşağıdaki şemayı inceleyiniz.
ETKİNLİK