Aile ve Din Ünite Soruları

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, kutularda bulunan sözcüklerden
uygun olanlarını yazınız.
1. .......................... kralların bile giremediği bir kaledir.
2. Aile sevgiyle kurulur, ..................... ile korunur.
3. Birbirlerini seven ve saygı duyan aile bireyleri birbirlerine ..............................
ederler.
4. Her birey ................................ yerine getirerek ailesinin mutluluğuna katkıda
bulunmalıdır.
yardım Aile saygı sorumluluğunu sorunlarını
( ) 1. Ailenin huzuru, bireylerin birbirlerine saygılı olmalarına bağlıdır.
( ) 2. Aynı aileden olan bireyler, aynı özelliklere sahip olurlar.
( ) 3. Aile bireylerinin birbirini anlaması, ailede iletişimi kolaylaştırır.
( ) 4. Aile bireylerine anlayış göstermek, onların kusurlarını görmezden gelmektir.
3. I. Mutluluk
II. Birlikte yaşama
III. Bağlılık ve özveri
Ailede sevgi, saygı ve yardımlaşma yukarıda verilenlerden hangileri açısından
önemlidir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi aile yaşamına uygun olmayan bir davranıştır?
A) Her bireyin kendi sorununu kendisinin çözmesini beklemek
B) Diğerlerinin mutluluğu için kendi isteklerinden özveride bulunmak
C) Hatalı davranan aile bireyini uyarmak
D) Bireylerden biri üzgün olduğunda nedenini araştırmak
C
Ç Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y)
yazınız.
Aile
saygı
yardım
sorumluluğunu
D
Y
D
Y
¢137†
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
“Aile ve Din” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için aşağıdaki
ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz.
“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.” O
“Bunu kısmen yapabiliyorum.”
“Hayır, bunu yapamıyorum.”
BUNLARI ÖĞRENDİM
Evet
O
Kısmen

Hayır

1. Ailenin anlamını ve kaç çeşit aile olduğunu bilirim.
2. Ailenin birey açısından önemini açıklarım.
3. Ailenin toplum açısından önemini açıklarım.
4.
Anne ve babanın çocuklarının iyiliğini istediğini
gösteren davranış örnekleri veririm.
5.
Anne ve babanın çocuklarının iyiliğini niçin istediğini
açıklarım.
6. Kardeşlerle niçin iyi geçinmek gerektiğini açıklarım.
7. Kardeşlerle iyi geçinmeye örnekler veririm.
8.
Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın aile
mutluluğundaki önemini açıklarım.
9. Aile içinde sorumluluklarımın neler olduğunu bilirim.
10.
Aile içinde sorumluluklarımı yerine getirmem
gerektiğini açıklarım.
11.
Aile bireyleri arasında görüş ayrılıklarının karşılıklı
anlayışla giderilebileceğini açıklarım.
12.
Aile bireyleri arasında karşılıklı anlayış ve
hoşgörünün niçin gerekli olduğunu açıklarım.
13.
Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini
açıklarım.
14.
Sorunlarımı aile bireylerimle birlikte çözmem
gerektiğini açıklarım.
15.
Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve
davranışların etkilerini açıklarım.
16. İslam dininin aile hayatına önem verdiğini bilirim.
17.
İslam dininin aile hayatına niçin önem verdiğini
açıklarım.
18.
İslam dininin aile hayatına önem verdiğini gösteren
örnekler veririm.
Başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde işaretlediğ
iniz konuları tekrar gözden geçirmelisiniz.
Ünite Sonunda
1. Ünitenin başında görevlendirdiğiniz gruba sevgi, saygı,
güven, aile birliğine önem verme, dayanışma, şefkat, paylaşma,
özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk ve duyarlılık değerleri
ile ilgili olarak biriktirmelerini istediğiniz yazılı ve görsel materyalleri
sınıfa getirmelerini söyleyiniz. Bu materyalleri kullanarak
bir karton üzerine temizlik konulu pano hazırlamalarını isteyiniz.
Grubun çalışmalarını değerlendirirken bu kitabın “Ekler”
bölümündeki “Grup Değerlendirme Formları”ndan yararlanınız.
2. Öğrencilerinizin doldurdukları “Kendimi Değerlendiriyorum”
formlarını inceleyiniz. Öğrencilerinize “Kısmen” ve “Hayır” olarak
işaretledikleri maddelerle ilgili konularda eksiklikleri olduğunu, bu
konuları tekrar gözden geçirmelerinin doğru olacağını söyleyiniz.
Eksiklikleri bulunan öğrencilerinizi eksikliklerini gidermeleri için
yapmaları gereken çalışmalar konusunda yönlendiriniz.
3. Ünite süresince ve ünite sonunda yaptığınız gözlem ve
değerlendirmelere dayanarak Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki
“Aile ve Din Ünitesi Gözlem Formu”nu doldurunuz.