4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
2. Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.
3. Kelimeitevhit ve kelimeişehadetin anlamlarını açıklar.
4. Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.
5. Din ve ahlak kavramlarını tanımlar.
6. Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder.
7. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
8. Sübhâneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
1. Günlük konuşmalarımızda
Dine İlişkin İfadeler
1.1. Bismillâhirrahmânirrahim
1.2. Allah’a Şkür Öğrenciler ünite boyunca konuşmaya cesaretlendirilmeli, eleştirilmemelidir.
Öncelikle verilecer değerler; doğruluk ve dürüstlük, sevgi, saygı, hoşgörüdür. Öncelikle verilecek beceriler; iletişim ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmadır. Günlük konuşmalarımızda dinî ifadeler altında besmele, Şkür, günah, sevap kavramları, dilek ve dualardaki dinî ifadeler üzerinde durulacaktır. 2. kazanım işlenirken günlük hayatta kullanılan selamlaşma ifadelerine de yer verilecektir.
 6 ve 7. kazanımlar işlenirken
Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin sözlerine de yer verilecektir.
1. Kur’an-ı Kerim mealleri
2. Hadis kaynakları
3. İslam ilmihâli ile ilgili kitaplar
4. İslam tarihi ile ilgili kaynaklar
5. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
İnternet Sitesi
6. Bilgisayar
7. Projeksiyon cihazı
8. Tepegöz
9. Asetat
10. Çalışma Yaprakları
1.3. Sevap ve Günah
Kavramları
1.4. Dilek ve Dualarımızda
Dinî İfadeler
1.5. Selamlaşıyoruz
1.6. “Kelime-i Tevhit” ve
“Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz
2. Dini Öğrenmenin Önemi
3. Din Güzel Ahlaktır
3.1. Güzel Söz Söyleyelim
3.2. Güzel Davranışlarda
Bulunalım
4. Subhâneke Duası ve Anlamı
Ünite değerlendirmesi
Soru cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, rol yapma
7. kazanım
Özel Eğitime 9. kazanımı (Kızgınlık, öfke vb. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.) ile ilişkilendirilecektir.
Bu ünitede açık uçlu çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, tartışma, kavram haritası, çalışma yaprakları, sözlü ve yazılı anlatım, öz
değerlendirme formu ve gözlem formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.
XX
1. İslam dinini temizliğe
verdiği önemin farkında
olur.
2. İbadet ile temizlik
arasında ilişki kurar.
1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi
Temiz Tutarım
1.2. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum
1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir
2. Sözünde Durmak, Dürst ve Güvenilir Olmak
3. Fâtiha Suresi ve Anlamı
• Ünite değerlendirmesi
3. Beden ve giysi temizliğine özen gösterir.
4. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.
6. Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar.
7. Allah’ın sevgisini kazanmadan temizliğin önemini yorumlar.
8. Fâtih suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
5. Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar. Öğrencilerin somut
deneyimlerini mümkün olduğunca öğrenme-öğretme sürecinde ifade etmeleri teşvik edilecektir. Dinin temelini
temizliğin oluştuduğu, temizliği bir bütün olarak ele almak gerektiği ve sağlık ile temizlik arasında doğrudan
bir ilişkinin olduğu vurgulanacaktır.
6. Kazanım işlenirken sözünde durmak, dürüst ve güvenilir
olmak gibi davranışların
manevi temizlik olduğuna
vurgu yapılacaktır.
Öncelikle verilecek değerler;
temizlik, sözünde durmak,
güvenilir ve dürüstlüktür.
Öncelikle verilecek beceriler;
eleştirem düŞnme ve sosyal
katılımdır.
1. Kur’an-ı Kerim mealleri
2. Hadis kaynakları
3. İslam ilmihâli ile ilgili kitaplar
4. İslam tarihi ile ilgili kaynaklar
5. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
İnternet Sitesi
6. Bilgisayar
7. Projeksiyon cihazı
8. Tepegöz
9. Asetat
10. Çalışma Yaprakları
Soru cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, görsel anlatım, rol yapma
4. kazanım
Rehberlik 9. kazanım (Çevre duyarlılığına sahip olur.) ile ilişkilendirilecektir.
3, 4, 5. kazanım Sağlık ve Kültürü 12, 28. kazanımları (Bedenin bakım ve korunmasını yapar.
Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir.) ile iliştilendirilecettir.
Bu ünitede sözlü tve yazılı anlatım, kontrol listeleri, tartışma, proje, görselleştirme, çalışma
yaprakları (eşleştirme, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış) ve öz değerlendirme formu
ile değerlendirme yapabilir.
XXI
1. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu çevrenin dinî sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler
vererek açıklar. 2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tanır. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 6. Kevser suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 4. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir.
5. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
5. Kevser Suresi ve Anlamı
• Ünite değerlendirmesi
Bu ünite işlenirken gülün, Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisinin sembolü olduğu vurgulanır.
Etkinlikler yapılırken mümkün olduğunca Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı 4. sınıf
öğrencilerinin kavrayabileceği şemalarla verilmeye çalışılacaktır. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışları ise somut örnek olaylar verilerek ele alınacaktır. Bu
ünite, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı ve doğdğu sosyal çevre dikkate alınarak
kronolojik olarak işlenir. 6. kazanım işlenirken “Kevser”in bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına da
geldiğine ve Allah’ın Hz. Peygambere pek çok nimet verdiğine, bu nimetlerden birinin de Hz.
Peygamberin neslini devam ettiren Hz. Fatıma olduğuna yer verilecektir.
Öncelikle verilecek değerler; sevgi ve saygı, doğruluk ve dürüstlük, adalet, sözünde durmaktır.
Öncelikle vrilecek beceriler; mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, iletişim ve empati, araştırmadır.